„APTEKA VERBENA M. NIEWIADOMSKA I SPÓŁKA” SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-26 godz. 04:13:52
Numer KRS: 0000106652
Numer REGON: 750032002
Numer NIP: 8351106834
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-04-16
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2024-05-07
Sygnatura akt[RDF/600832/24/534]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-04-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„APTEKA VERBENA M. NIEWIADOMSKA I SPÓŁKA” SPÓŁKA JAWNA2002-04-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-04-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat RAWSKI gmina RAWA MAZOWIECKA miejscowość RAWA MAZOWIECKA2002-04-16 do dziś
2. Adresulica KRAKOWSKA nr domu 9 miejscowość RAWA MAZOWIECKA kod pocztowy 96-200 poczta RAWA MAZOWIECKA kraj POLSKA 2002-04-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki118 CZERWCA 1996 R. UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ WRAZ Z ANEKSAMI Z DNIA 1.01.1998 R. I Z DNIA 27.12.2001 R. 28 GRUDZIEŃ 2001 R. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ2002-04-16 do dziś
227.05.2008 R. ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI ZMIANA § 52008-07-28 do dziś
323.12.2013 R. - ZMIANA PARAGRAFÓW 6 I 12 UMOWY SPÓŁKI2014-01-31 do dziś
401.06.2016 R. - ZMIENIONO § 5, § 6, § 9, § 12, § 16, § 17, § 18 UST. 4 UMOWY SPÓŁKI2016-08-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-04-16 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-04-16 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale28.12.2001 R. UCHWAŁA O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ W TRYBIE ART. 26 PAR. 4 KSH PODJĘTA PRZEZ MARIANNĘ NIEWIADOMSKĄ, DOROTĘ NIEWIADOMSKĄ-MOŻDŻAN, DANIELA NIEWIADOMSKIEGO WSPÓLNIKÓW „APTEKA VERBENA” SPÓŁKI CYWILNEJ (NUMER REGON 750032002) WPISANYCH DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ BURMISTRZA MIASTA RAWA MAZOWIECKA POD NUMERAMI 4527, 4526, 47262002-04-16 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIEWIADOMSKI2016-08-12 do dziś
2. ImionaMARIAN2016-08-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-08-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-08-12 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-08-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-08-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIEWIADOMSKA2002-04-16 do dziś
2. ImionaMARIANNA ZOFIA2002-04-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-16 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-04-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-04-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-04-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-04-16 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIEWIADOMSKA ŚLIWIŃSKA2014-01-31 do dziś
2. ImionaDOROTA RENATA2002-04-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-16 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-04-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-04-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-04-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-04-16 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIEWIADOMSKI2002-04-16 do dziś
2. ImionaDANIEL2002-04-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-16 do dziś
4. Numer KRSNIE2002-04-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-01-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-04-16 do dziś
NIE2014-01-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2014-01-31 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-04-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE2002-04-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIEWIADOMSKA ŚLIWIŃSKA2014-01-31 do dziś
2. ImionaDOROTA RENATA2002-04-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIEWIADOMSKA2002-04-16 do dziś
2. ImionaMARIANNA ZOFIA2002-04-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-16 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIEWIADOMSKI2002-04-16 do dziś
2. ImionaDANIEL2002-04-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-16 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIEWIADOMSKI2016-08-12 do dziś
2. ImionaMARIAN2016-08-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-12 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy121 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2008-07-28 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2008-07-28 do dziś
377 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2008-07-28 do dziś
447 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-08-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-08-12 do dziś
247 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-08-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.11.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-11-09 do dziś
2data złożenia 28.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-22 do dziś
3data złożenia 13.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-26 do dziś
4data złożenia 16.06.2010 okres 01.01.2009 R -31.12.2009 R2010-06-21 do dziś
5data złożenia 17.05.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-25 do dziś
6data złożenia 13.07.2012 okres 01.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-08-14 do dziś
7data złożenia 21.06.2013 okres 01.01.2012R.-31.12.2012R.2013-07-24 do dziś
8data złożenia 25.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-08 do dziś
9data złożenia 20.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-26 do dziś
10data złożenia 15.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-10 do dziś
11data złożenia 11.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-31 do dziś
12data złożenia 27.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
13data złożenia 03.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-03 do dziś
14data złożenia 14.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
15data złożenia 27.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-27 do dziś
16data złożenia 09.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-09 do dziś
17data złożenia 09.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-09 do dziś
18data złożenia 07.05.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-11-09 do dziś
201.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-22 do dziś
301.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-26 do dziś
401.01.2009 R -31.12.2009 R2010-06-21 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-25 do dziś
601.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-08-14 do dziś
701.01.2012R.-31.12.2012R.2013-07-24 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-08 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-26 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-10 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-31 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-03 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów