APTEKA REMEDIUM MGR FARM. ZYTA DEREWLANKO SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-27 godz. 10:19:56
Numer KRS: 0000106552
Numer REGON: 971184086
Numer NIP: 9251729341
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-04-12
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2024-04-17
Sygnatura akt[RDF/595941/24/548]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-04-12 do dziś
2. Numer REGON\NIP9711840862002-04-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA REMEDIUM MGR FARM. ZYTA DEREWLANKO SPÓŁKA JAWNA2002-04-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-04-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat NOWOSOLSKI gmina SŁAWA miejscowość SŁAWA2002-04-12 do dziś
2. Adresulica OGRODOWA nr domu 2 nr lokalu A miejscowość SŁAWA kod pocztowy 67-410 poczta SŁAWA kraj POLSKA 2002-04-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1-UMOWA SPÓLKI CYWILNEJ Z DNIA 08.12.1998 R. -ANEKSY NR 1 I 2 Z DNIA 29.12.2001 R. -UCHWŁY NR 1 I 2 Z DNIA 29.12.2001 R. -ANEKS NR 3 Z DNIA 29.12.2001 R. ZŁOŻONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI (UWZGLĘDNIAJĄCY ZMIANY NA DZIEŃ 29.12.2001 R.).2002-04-12 do dziś
208.06.2015R., ZMIANA: PAR. 42015-07-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-04-12 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-04-12 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale-SPÓŁKA POWSTAŁA W TRYBIE ART. 26 § 4 KSH (W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ DZIAŁAJĄCEJ POD NAZWĄ: APTEKA „REMEDIUM” SPÓŁKA CYWILNA, NR REGON 971184086). -WPÓLNICY WPISANI BYLI W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSP., PROWADZONEJ PRZEZ PREZYDENTA MIASTA NOWA SÓL POD NR EW.: DEREWLANKO ZYTA ELŻBIETA (WPIS POD NR EW. 7496/01), ORAZ PROWADZONEJ PRZEZ BURMISTRZA SŁAWY POD NR EW.: MACIEJEWSKA URSZULA BEATA (WPIS POD NR EW. 1814/01), PYZIAK EDYTA MARTA (WPIS POD NR 1853/01). -PONADTO WYŻEJ WYMIENIENI WSPÓLNICY WPISANI BYLI W EWINENCJI PROWADZONEJ PRZEZ LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO POD NR EW. 15697 (ZEZWOLENIE ZNAK: FAZG/9211/46/98 WIFG/8240/A/4/02).2002-04-12 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACIEJEWSKA2002-04-12 do dziś
2. ImionaURSZULA BEATA2002-04-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-12 do dziś
4. Numer KRSNIE2002-04-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-04-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDEREWLANKO2002-04-12 do dziś
DEREWLANKO CHOMIAK2015-07-01 do dziś
2. ImionaZYTA2002-04-12 do dziś
ZYTA ELŻBIETA2015-07-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-12 do dziś
4. Numer KRSNIE2002-04-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-07-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-04-12 do dziś
NIE2015-07-01 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2015-07-01 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPYZIAK2002-04-12 do dziś
PYZIAK TURAŃSKA2015-07-01 do dziś
2. ImionaEDYTA2002-04-12 do dziś
EDYTA MARTA2015-07-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-12 do dziś
4. Numer KRSNIE2002-04-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-07-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-04-12 do dziś
NIE2015-07-01 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2015-07-01 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-04-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH WSPÓLNIKÓW.2002-04-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDEREWLANKO CHOMIAK2015-07-01 do dziś
2. ImionaZYTA ELŻBIETA2002-04-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACIEJEWSKA2002-04-12 do dziś
2. ImionaURSZULA BEATA2002-04-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-12 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPYZIAK TURAŃSKA2015-07-01 do dziś
2. ImionaEDYTA MARTA2002-04-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-12 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2015-07-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH2015-07-01 do dziś
247 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH2015-07-01 do dziś
347 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI2015-07-01 do dziś
482 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2015-07-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-03 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-03 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-02 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-21 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-06 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-29 do dziś
7OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów