PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE „DOTIS” SPÓŁKA JAWNA I. TYLATYCKA

Stan na dzień 2024-07-16 godz. 13:18:23
Numer KRS: 0000106261
Numer REGON: 150523240
Numer NIP: 5730211781
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-04-18
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2023-09-22
Sygnatura akt[CZ.XVII NS-REJ.KRS/4582/23/170]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-04-18 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 150523240 NIP 57302117812007-11-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE „DOTIS” SPÓŁKA JAWNA I. TYLATYCKA2014-12-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-04-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. CZĘSTOCHOWA gmina M. CZĘSTOCHOWA miejscowość CZĘSTOCHOWA2002-04-18 do dziś
2. Adresulica SOSNOWIECKA nr domu 19 miejscowość CZĘSTOCHOWA kod pocztowy 42-200 poczta CZĘSTOCHOWA kraj POLSKA 2002-04-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki120 GRUDNIA 2001 R.2002-04-18 do dziś
2ZMIANA UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 20.12.2001 R. NA PODSTAWIE UCHWAŁY Z DNIA 01.07.2004 R. NR 1 WSPÓLNIKÓW I.J. TYLATYCCY, S.K. DOBRZAŃSCY, PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE „DOTIS” -SPÓŁKA JAWNA ORAZ UCHWAŁA Z DNIA 01.07.2004 R. NR 2 WSPÓLNIKÓW I.J. TYLATYCCY, S.K. DOBRZAŃSCY, PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE „DOTIS” -SPÓŁKA JAWNA ZMIANA PAR. 16 UCHWAŁĄ Z DNIA 01.07.2004 R. ZMIANA PAR. 17 UCHWAŁĄ Z DNIA 01.07.2004 R. POPRZEZ OZNACZENIE PKT 1 I 2 ZMIANA PAR. 18 UCHWAŁĄ Z DNIA 01.07.2004 R. POPRZEZ SKREŚLENIE PKT „E”2004-09-09 do dziś
3ZMIANA UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 20.12.2001 R. TEKST JEDNOLITY NA DZIEŃ 01.07.2004 R NA PODSTAWIE UCHWAŁ Z DNIA 01.08.2004 R. NR 1, 2, 3, 4 WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI JAWNEJ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE „DOTIS” SPÓŁKA JAWNA I.T.TYLATYCCY ZMIANA PAR. 1 UCHWAŁĄ Z DNIA 01.08.2004 R. ZMIANA PAR. 5 UCHWAŁĄ Z DNIA 01.08.2004 R. ZMIANA PAR. 7 UCHWAŁĄ Z DNIA 01.08.2004 R. ZMIANA PAR. 15 UCHWAŁĄ Z DNIA 01.08.2004 R.2004-09-16 do dziś
410.10.2007 R. -ZMIENIONO PAR. 42007-11-23 do dziś
529.12.2009 R. -ZMIENIONO PAR. 42010-01-15 do dziś
612.09.2014 R. ZMIANA § 1, § 2, § 3, § 5, § 7, § 11, § 13, § 14, § 15, § 16 I § 25 UMOWY2014-12-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-04-18 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-04-18 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE „DOTIS” W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI W SPÓŁKĘ JAWNĄ Z DNIA 20.12.2001 R. W TRYBIE ART. 26 PAR. 4 K.S.H. WSPÓLNICY PRZEKSZTAŁCANEJ SPÓŁKI CYWILNEJ: 1. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE „DOTIS” -IWONA TYLATYCKA 2. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE „DOTIS” -JAROSŁAW TYLATYCKI 3. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE „DOTIS” -SYLWIA DOBRZAŃSKA 4. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE „DOTIS” -KRZYSZTOF DOBRZAŃSKI REGON: 1505232402002-04-18 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTYLATYCKI2014-12-10 do dziś
2. ImionaMICHAŁ JERZY2014-12-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-12-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2014-12-10 do dziś
2
4. Numer KRSTAK2002-04-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-04-18 do dziś
3
4. Numer KRSTAK2002-04-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-04-18 do dziś
4
4. Numer KRSTAK2002-04-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-04-18 do dziś
5
4. Numer KRSTAK2002-04-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-04-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-04-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-04-18 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-04-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONA JEST IWONA TYLATYCKA2014-12-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-01-15 do dziś
201 11 Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU2020-11-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy101 41 Z CHÓW I HODOWLA BYDŁA2020-11-10 do dziś
201 13 Z UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH2020-11-10 do dziś
311 07 Z PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH2020-11-10 do dziś
410 85 Z WYTWARZANIE POSIŁKÓW I GOTOWYCH DAŃ2020-11-10 do dziś
510 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-11-10 do dziś
652 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2020-11-10 do dziś
746 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2020-11-10 do dziś
822 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2020-11-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-01-03 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-22 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-30 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-05 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów