„BOMEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-10-04 godz. 14:10:47
Numer KRS: 0000106058
Numer REGON: 634367451
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-04-17
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2004-08-04
Sygnatura akt[PO.XXI NS-REJ.KRS/10096/4/314]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-04-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BOMEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-04-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-04-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina SWARZĘDZ miejscowość SWARZĘDZ2002-04-17 do dziś
2. Adresulica OS. E.RACZYŃSKIEGO nr domu 3 nr lokalu 14 miejscowość SWARZĘDZ kod pocztowy 62-020 poczta SWARZĘDZ kraj POLSKA 2002-04-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125 MARCA 2002 R. ASESOR NOTARIALNY WOJCIECH KWARCIŃSKI, ZASTĘPCA NOTARIUSZ ZOFII BYSTRZYCKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UL. WYSPIAŃSKIEGO 2/6, REP. A 1580/2002.2002-04-17 do dziś
221.06.2004 R., REP. A NR 5857/2004, ASESOR NOTARIALNY WOJCIECH KWARCIŃSKI -ZASTĘPCA NOTARIUSZA ZOFII BYSTRZYCKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, PRZY UL. WYSPIAŃSKIEGO 2/6, ZMIENIONO § 4 UST. 1 ORAZ DODANO UST. 6 DO § 12 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2004-07-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-04-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-04-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOGAŃSKI2002-04-17 do dziś
2. ImionaMATYS2002-04-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 200 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ2002-04-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2002-05-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego100.000,00 PLN2002-04-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2002-04-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2002-04-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOGAŃSKI2002-04-17 do dziś
2. ImionaMATYS2002-04-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-04-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-04-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 13 Z UPRAWA OWOCÓW, ORZECHÓW ORAZ UPRAWA ROŚLIN WYKORZYSTYWANYCH DO PRODUKCJI NAPOJÓW I PRZYPRAW2002-04-17 do dziś
215 32 Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW2002-04-17 do dziś
315 33 A PRZETWÓRSTWO OWOCÓW I WARZYW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2002-04-17 do dziś
415 33 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZETWÓRSTWEM I KONSERWOWANIEM WARZYW I OWOCÓW2002-04-17 do dziś
515 86 Z PRZETWÓRSTWO HERBATY I KAWY2002-04-17 do dziś
615 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-04-17 do dziś
715 98 Z PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2002-04-17 do dziś
831 PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-07-22 do dziś
932 10 Z PRODUKCJA LAMP ELEKTRONOWYCH I POZOSTAŁYCH ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH2004-07-22 do dziś
1051 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI.2004-07-22 do dziś
1152 HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO.2004-07-22 do dziś
1265 2 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE.2004-07-22 do dziś
1367 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-07-22 do dziś
1470 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI2004-07-22 do dziś
1571 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2004-07-22 do dziś
1672 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH2004-07-22 do dziś
1772 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH2004-07-22 do dziś
1874 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2004-07-22 do dziś
1974 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2004-07-22 do dziś
2074 40 Z REKLAMA2004-07-22 do dziś
2174 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA.2004-07-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.08.2002 -31.12.2002 data złożenia 16.04.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.08.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.08.2002 -31.12.20022003-05-22 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 R. data złożenia 08.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 R.2004-08-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.2003 R.2004-08-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów