FIRMA HANDLOWA LITEX, LIDIA I MAREK GRUSZCZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000105945
Numer REGON: 670125903
Numer NIP: 7981002308
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-04-17
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2023-06-29
Sygnatura akt[RDF/512940/23/841]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-04-17 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 670125903 NIP 79810023082013-12-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA LITEX, LIDIA I MAREK GRUSZCZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA2002-04-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-04-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat BIAŁOBRZESKI gmina BIAŁOBRZEGI miejscowość BIAŁOBRZEGI2002-04-17 do dziś
2. Adresulica KRAKOWSKA nr domu 52 miejscowość BIAŁOBRZEGI kod pocztowy 26-800 poczta BIAŁOBRZEGI kraj POLSKA 2002-04-17 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejLITEX@LITEX.COM.PL2013-12-17 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.LITEX.COM.PL2013-12-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuFIRMA HANDLOWA LITEX, LIDIA I MAREK GRUSZCZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA ODDZIAŁ W BIAŁOBRZEGACH2017-05-08 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat BIAŁOBRZESKI gmina BIAŁOBRZEGI miejscowość BIAŁOBRZEGI2017-05-08 do dziś
3. Adresmiejscowość BIAŁOBRZEGI ulica UL. KOŚCIELNA nr domu 85 kod pocztowy 26-800 poczta BIAŁOBRZEGI kraj POLSKA 2017-05-08 do dziś
21. Firma oddziałuFIRMA HANDLOWA LITEX, LIDIA I MAREK GRUSZCZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA ODDZIAŁ W WARSZAWIE2021-01-18 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2021-01-18 do dziś
3. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica AL. ALEJE JEROZOLIMSKIE nr domu 200 kod pocztowy 02-486 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-01-18 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki112.12.2001 R. -UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ2002-04-17 do dziś
201-08-2003 ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ ZMIENIONO PAR. 122003-09-23 do dziś
323.09.2008 R. ZMIANA TREŚCI PARAGRAFU 12 UMOWY (PAR. 12)2008-11-12 do dziś
425.11.2013R. ZMIANA PAR.6 I PAR.12.2013-12-17 do dziś
501.12.2020 R. ZMIANA § 12 UMOWY SPÓŁKI2021-01-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-04-17 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-04-17 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ FIRMA HANDLOWA LITEX, LIDIA I MAREK GRUSZCZYŃSCY -SPÓŁKA CYWILNA W SPÓŁKĘ JAWNĄ W TRYBIE ART. 26 PAR. 4 KSH. WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ: LIDIA GRUSZCZYŃSKA WPISANA DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ BURMISTRZA MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI POD NR 2684, MAREK GRUSZCZYŃSKI WPISANY DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ BURMISTRZA MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI POD NR 2685.2002-04-17 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUSZCZYŃSKA2002-04-17 do dziś
2. ImionaLIDIA HELENA2002-04-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-17 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-04-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2002-04-17 do dziś
TAK2013-12-17 do dziś
TAK2021-01-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2002-04-17 do dziś
NIE2013-12-17 do dziś
TAK2021-01-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-04-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2013-12-17 do dziś
TAK2021-01-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUSZCZYŃSKI2002-04-17 do dziś
2. ImionaMAREK JACEK2002-04-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-17 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-04-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2002-04-17 do dziś
TAK2013-12-17 do dziś
TAK2021-01-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2002-04-17 do dziś
NIE2013-12-17 do dziś
TAK2021-01-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-04-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2013-12-17 do dziś
TAK2021-01-18 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-04-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2002-04-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUSZCZYŃSKA2002-04-17 do dziś
2. ImionaLIDIA HELENA2002-04-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUSZCZYŃSKI2002-04-17 do dziś
2. ImionaMAREK JACEK2002-04-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-17 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-04-17 do dziś
296 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-12-17 do dziś
346 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2013-12-17 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2013-12-17 do dziś
513 92 Z PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH2013-12-17 do dziś
643 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2013-12-17 do dziś
743 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2013-12-17 do dziś
847 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-07-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy152 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2015-07-07 do dziś
251 TRANSPORT LOTNICZY2015-07-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-26 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-09 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów