FIRMA HANDLOWA „ELSAN” JANINA SAWICKA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000105860
Numer REGON: 510284072
Numer NIP: 7391008422
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-04-19
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2023-04-24
Sygnatura akt[RDF/482825/23/765]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-04-19 do dziś
2. Numer REGON\NIP5102840722005-05-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „ELSAN” JANINA SAWICKA SPÓŁKA JAWNA2006-02-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-04-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat M. OLSZTYN gmina M. OLSZTYN miejscowość OLSZTYN2002-04-19 do dziś
2. Adresulica LUBELSKA nr domu 36 miejscowość OLSZTYN kod pocztowy 10-408 poczta OLSZTYN kraj POLSKA 2002-04-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 07.11.2001 R. UCHWAŁĄ Z DNIA 28.03.2002 R. ZMIENIONO PAR. 6, PAR. 7, PAR. 14 UMOWY2002-04-19 do dziś
2AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 17.02.2005 R. REP. A NR 1274/2005, NOTARIUSZ MARIA SMÓLSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE ZMIENIONO: §6 UMOWY. AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 17.05.2005 R. REP. A NR 4586/2005, NOTARIUSZ MARIA SMÓLSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE SPROSTOWANO: §6 UMOWY2005-05-30 do dziś
301.02.2006 R. -ZMIENIONO § 1, § 2, § 4, § 6, § 9, § 10 UMOWY2006-02-15 do dziś
429.09.2020R. - ZMIENIONO §4, §13, §14 UMOWY2020-10-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-04-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAWICKA2002-04-19 do dziś
2. ImionaJANINA TERESA2002-04-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-19 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-04-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-04-19 do dziś
NIE2020-10-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-04-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-04-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAWICKA2002-04-19 do dziś
SZOSTAWICKA2006-02-15 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2002-04-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-19 do dziś
4. Numer KRSNIE2002-04-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2006-02-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-04-19 do dziś
TAK2006-02-15 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2006-02-15 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-04-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ2006-02-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAWICKA2002-04-19 do dziś
2. ImionaJANINA TERESA2002-04-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZOSTAWICKA2006-02-15 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2002-04-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-19 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-10-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2020-10-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ZA 2002 R. data złożenia 07.10.2005 3. okres za jaki złożono dokument ZA 2002 R.2005-10-17 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-01 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-02-28 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-08 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-04-24 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów