APTEKA „ZDROWIE” ZOFIA WAWRZYNIAK, MARIAN WAWRZYNIAK, BARBARA GOŚCINIAK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-29 godz. 08:42:38
Numer KRS: 0000105509
Numer REGON: 634367617
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-04-11
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2023-06-20
Sygnatura akt[RDF/501323/23/698]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-04-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA „ZDROWIE” ZOFIA WAWRZYNIAK, MARIAN WAWRZYNIAK, BARBARA GOŚCINIAK SPÓŁKA JAWNA2002-04-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-04-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina BUK miejscowość BUK2002-04-11 do dziś
2. Adresulica ST.RESZKI nr domu 2 miejscowość BUK kod pocztowy 64-320 poczta BUK kraj POLSKA 2002-04-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki102.03.2002 R.2002-04-11 do dziś
219.10.2012 R., - ZMIENIONO § 10 I § 15 UST. 22012-11-27 do dziś
301.04.2020R. - ZMIENIONO: PKT 1, 2, 3 ORAZ §112020-05-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-04-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWAWRZYNIAK2002-04-11 do dziś
2. ImionaZOFIA ANIELA2002-04-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-11 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-04-11 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-04-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-04-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-04-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWAWRZYNIAK2002-04-11 do dziś
2. ImionaMARIAN STANISŁAW2002-04-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-11 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-04-11 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-04-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-04-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-04-11 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOŚCINIAK2002-04-11 do dziś
2. ImionaBARBARA2002-04-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-11 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-04-11 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-04-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-04-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-04-11 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-04-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE DWÓM SPOŚRÓD TRZECH WSPÓLNIKÓW, ZOFII WAWRZYNIAK I BARBARZE GOŚCINIAK, SAMODZIELNIE.2012-11-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWAWRZYNIAK2002-04-11 do dziś
2. ImionaZOFIA ANIELA2002-04-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOŚCINIAK2012-11-27 do dziś
2. ImionaBARBARA2012-11-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-11-27 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 31 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2002-04-11 do dziś
252 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH2002-04-11 do dziś
352 33 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH2002-04-11 do dziś
452 27 PROWADZENIE ZIELARNI2002-04-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-08 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-16 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-17 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-27 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów