APTEKA „W RYNKU” SPÓŁKA JAWNA BIERNACKI I S-KA

Stan na dzień 2024-05-27 godz. 10:19:56
Numer KRS: 0000105337
Numer REGON: 930923644
Numer NIP: 9171210950
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-04-08
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2023-06-19
Sygnatura akt[RDF/500672/23/890]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-04-08 do dziś
2. Numer REGON\NIP9309236442004-01-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA „W RYNKU” SPÓŁKA JAWNA BIERNACKI I S-KA2002-04-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-04-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WOŁOWSKI gmina WOŁÓW miejscowość WOŁÓW2002-04-08 do dziś
2. Adresulica RADNA nr domu 1 miejscowość WOŁÓW kod pocztowy 56-100 poczta WOŁÓW kraj POLSKA 2002-04-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuAPTEKA „W RYNKU” SPÓŁKA JAWNA BIERNACKI I S-KA ODDZIAŁ W LUBIĄŻU -APTEKA W LUBIĄŻU2011-11-04 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WOŁOWSKI gmina WOŁÓW miejscowość LUBIĄŻ2011-11-04 do dziś
3. Adresmiejscowość LUBIĄŻ ulica WILLMANNA nr domu 21A kod pocztowy 56-110 poczta LUBIĄŻ kraj POLSKA 2011-11-04 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki125.03.20022002-04-08 do dziś
201.01.2004 R. ZMIENIONO § 1, § 5, § 11 UMOWY SPÓŁKI; 20.01.2004 R. -ZMIENIONO § 11 UMOWY SPÓŁKI.2004-01-28 do dziś
305.10.2011 R., ZMIANA § 3 I § 6 UMOWY SPÓŁKI.2011-11-04 do dziś
420.12.2012 - ZMIENIONO § 1, § 5, § 11 UMOWY SPÓŁKI.2013-01-18 do dziś
531.12.2013 R., ZMIENIONO § 11 UMOWY SPÓŁKI2014-01-30 do dziś
616.12.2015 R. - ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI - ZMIANA § 1, § 5 ORAZ § 11.2016-02-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-04-08 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-04-08 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE NA PODSTAWIE ART. 26 PAR. 4 KSH. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 24.03.2002. SPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ POD NAZWĄ APTEKA „W RYNKU” SPÓŁKA CYWILNA, KTÓREJ WSPÓLNIKAMI BYLI: -ANNA BIERNACKA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD NAZWĄ „SALUS”, NUMER W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: 3107/2001, -ELŻBIETA BIERNACKA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD NAZWĄ „SALUS”, NUMER W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: 3106/2001, GRZEGORZ BIERNACKI PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD NAZWĄ „SALUS”, NUMER W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: 3105/2001.2002-04-08 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
4. Numer KRSNIE2002-04-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-04-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIERNACKA2002-04-08 do dziś
2. ImionaELŻBIETA MARIA2002-04-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-08 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-04-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-04-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-04-08 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIERNACKI2002-04-08 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ KRZYSZTOF2002-04-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-08 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-04-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-04-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-04-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-04-08 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-04-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEDNOOSOBOWO. ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ NA RZECZ SPÓŁKI PRZEKRACZAJĄCYCH 10.000 PLN WYMAGA ZGODY DWÓCH WSPÓLNIKÓW2002-04-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIERNACKI2002-04-08 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ KRZYSZTOF2002-04-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIERNACKA2002-04-08 do dziś
2. ImionaELŻBIETA MARIA2002-04-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-08 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy121 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2011-11-04 do dziś
282 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2011-11-04 do dziś
385 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-11-04 do dziś
447 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-11-04 do dziś
547 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-11-04 do dziś
647 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-11-04 do dziś
747 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-02-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-23 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów