A.B.W. MEDIA ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-20 godz. 08:01:27
Numer KRS: 0000105318
Numer REGON: 004781780
Numer NIP: 7792066164
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-04-15
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2007-10-22
Sygnatura akt[PO.XXI NS-REJ.KRS/19568/7/306]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-04-15 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 004781780 NIP 77920661642007-10-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.B.W. MEDIA ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-04-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W POZNANIU WYDZIAŁ XIV GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 42562002-04-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-04-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina KOMORNIKI miejscowość PLEWISKA2002-04-15 do dziś
2. Adresulica PÓŁNOCNA nr domu 31 miejscowość PLEWISKA kod pocztowy 62 -064 poczta PLEWISKA kraj POLSKA 2002-04-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI -AKT NOTARIALNY Z DNIA 01.12.1989 R., PAŃSTWOWE BIURO NOTARIALNE POZNAŃ, UL. MŁYŃSKA 1A, ASESOR NOTARIALNY MAŁGORZATA RADZIUK, NR REP. A II 6672/89, -ZMIANA PAR. 7 I PAR. 18 AKT NOTARIALNY Z 28.12.2001 R., KANCELARIA NOTARIALNA POZNAŃ, UL. GRUNWALDZKA 13, NOTARIUSZ ADAM KOSIBA, NR REP. A 7958/2001, -ZMIANA PAR. 2, PAR. 3, PAR. 7 AKT NOTARIALNY Z DNIA 11.01.2002 R., KANCELARIA NOTARIALNA POZNAŃ, UL. GRUNWALDZKA 13, NOTARIUSZ ADAM KOSIBA, NR REP. A 153/2002.2002-04-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-04-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-04-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWITCZAK2002-04-15 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF STANISŁAW2002-04-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30 PLN2002-04-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2002-04-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego30,00 PLN2002-04-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-04-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.2002-04-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWITCZAK2002-04-15 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF STANISŁAW2002-04-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-04-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-04-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 13 Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH2002-04-15 do dziś
252 63 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2002-04-15 do dziś
351 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA GALANTERII PAPIEROWEJ, KSIĄŻEK, CZASOPISM I GAZET2002-04-15 do dziś
422 25 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA2002-04-15 do dziś
522 25 Z INNE CZYNNOŚCI GRAFICZNE2002-04-15 do dziś
674 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2002-04-15 do dziś
722 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK, BROSZUR, FOLDERÓW I PODOBNYCH PUBLIKACJI2002-04-15 do dziś
822 12 Z WYDAWANIE GAZET2002-04-15 do dziś
922 14 Z WYDAWANIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH2002-04-15 do dziś
1022 15 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2002-04-15 do dziś
1174 40 Z REKLAMA2002-04-15 do dziś
1274 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA2002-04-15 do dziś
1374 84 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW2002-04-15 do dziś
1452 47 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK, GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH2002-04-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2000 R. data złożenia 11.11.2001 6. okres za jaki złożono dokument 2000 R.2002-04-15 do dziś
2data złożenia 17.09.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-10-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006-31.12.20062007-10-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2006-31.12.20062007-10-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów