FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „EUROPA” E. OBAL, R. OKARMA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000104813
Numer REGON: 850482630
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-04-09
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2022-06-14
Sygnatura akt[RDF/389283/22/253]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-04-09 do dziś
2. Numer REGON\NIP8504826302002-04-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „EUROPA” E. OBAL, R. OKARMA SPÓŁKA JAWNA2011-03-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-04-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. TARNÓW gmina M. TARNÓW miejscowość TARNÓW2002-04-09 do dziś
2. Adresulica HODOWLANA nr domu 5 miejscowość TARNÓW kod pocztowy 33-100 poczta TARNÓW kraj POLSKA 2002-04-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki115.01.2002 R.2002-04-09 do dziś
218.02.2011 R. ZMIANA OZNACZENIA STRON UMOWY, ZMIANA: § 2, § 6, § 7, § 112011-03-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-04-09 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-04-09 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE W TRYBIE ART. 26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH PODMIOTU FIRMY HANDLOWO-USŁUGOWEJ „EUROPA”, EWA OBAL, RAFAŁ OKARMA, KRZYSZTOF OKARMA, S.C. W SPÓŁKĘ JAWNĄ. DOT. WSPÓLNICY BYLI ZAREJESTROWANI W U.M. TARNÓW, WYDZ. SPRAW OBYWATELSKICH, REF. EWIDENCJI DZIAŁ. GOSP. POD NUMERAMI: OBAL EWA -20964/2001, OKARMA RAFAŁ -20965/2001, OKARMA KRZYSZTOF -20966/2001.2002-04-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firma—-2002-04-09 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-04-09 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOBAL2002-04-09 do dziś
2. ImionaEWA2002-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-09 do dziś
4. Numer KRSNIE2002-04-09 do dziś
2
2. ImionaRAFAŁ2002-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-09 do dziś
4. Numer KRSNIE2002-04-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-04-09 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOKARMA2002-04-09 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-04-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-04-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-04-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-04-09 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-04-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH WSPÓLNIKÓW ŁĄCZNIE2002-04-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOBAL2002-04-09 do dziś
2. ImionaEWA2002-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaOKARMA2002-04-09 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2002-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-09 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2011-03-15 do dziś
246 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2011-03-15 do dziś
347 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-03-15 do dziś
447 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-03-15 do dziś
547 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2011-03-15 do dziś
647 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2011-03-15 do dziś
749 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2011-03-15 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-03-15 do dziś
973 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2011-03-15 do dziś
1046 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2017-03-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.01.20172019-02-21 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-02-21 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-14 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20212022-06-14 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów