AMEW INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-23 godz. 09:02:02
Numer KRS: 0000104756
Numer REGON: 010598366
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-04-10
Ostatni wpis Nr wpisu40Data dokonania wpisu2021-04-01
Sygnatura akt[RDF/284408/21/251]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-04-10 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 010598366 NIP 52700508782011-06-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAMEW INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-05-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze 328152002-04-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-04-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA-CENTRUM miejscowość WARSZAWA2002-04-10 do dziś
2. Adresulica ALEJA JANA PAWŁA II nr domu 11 miejscowość WARSZAWA kod pocztowy 00-828 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2002-04-10 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@AMEWINVEST.PL2015-08-27 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.AMEWINVEST.PL2015-08-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA Z DNIA 29.05.1992 R., NOTARIUSZ JADWIGA ZACHARZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. JASNA 26, REP. A-676/92 ZMIANY UCHWALONE W DNIU 01.03.2002 R.: PAR. 5, PAR. 8, PAR. 9, PAR. 11, TYTUŁ CZĘŚCI III PAR. 13, PAR. 16 PKT 10, PAR. 17 UST. 2, PAR. 19 UST. 2, PAR. 20 UST. 1, PAR. 21, PAR. 28 ASESOR NOTARIALNY-ANNA NIŻYŃSKA ZASTĘPCA NOTARIUSZA-JADWIGI ZACHARZEWSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. JASNA 26, REP. A NR 689/20022002-04-10 do dziś
209 CZERWCA 2005, NOTARIUSZ JADWIGA ZACHARZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 18. REPERTORIUM A 2232/2005. PRZYJĘCIE NOWEGO BRZMIENIA UMOWY SPÓŁKI2005-07-21 do dziś
3W DNIU 2007-05-29 REPERTORIUM 2795/2007 NOTARIUSZA JADWIGA ZACHARZEWSKA MAJĄCA KANCELARIĘ W WARSZAWIE PRZY UL. ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 18 ZMIANA UMOWY SPÓŁKI UCHWAŁĄ NR 17 ZMIENIAJĄCE PKT 1 § 14 UMOWY SPÓŁKI2007-08-20 do dziś
411.06.2010 R., REP. A NR 2381/2010, JADWIGA ZACHARZEWSKA NOTARIUSZ W WARSZAWIE, ZMIANA § 1 UST. 2 I 3, § 7 UST. 2 I 3, § 8, § 9, § 10, § 13 UST. 1, 6 I 7, § 14 UST. 2 DO 4, § 15 UST. 2, § 16, § 18 UST. 4, § 19, § 20, § 25, § 26.2010-07-21 do dziś
525.04.2013 R. REP. A NR 1786/2013, NOTARIUSZ JADWIGA ZACHARZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 1, § 5, § 8, § 10, § 13 PKT 12013-05-20 do dziś
612 LISTOPADA 2014 ROKU; REPERTORIUM A.4659/2014; KANCELARIA NOTARIALNA JADWIGA ZACHARZEWSKA, ANNA NIŻYŃSKA, TOMASZ KARŁOWSKI, NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA. ZMIANA PARAGRAFU 10; UMORZENIE DWÓCH UDZIAŁÓW2014-12-11 do dziś
711.12.2020 R., REP. A NR 3303/2020, NOTARIUSZ TOMASZ MARKUSZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE; USUNIĘTO § 6, DOTYCHCZASOWY § 7 OTRZYMAŁ NUMER 6, DOTYCHCZASOWY § 8 OTRZYMAŁ NUMER 7 ORAZ ZMIENIONĄ TREŚĆ, DOTYCHCZASOWY § 9 OTRZYMAŁ NUMER 8 ORAZ ZMIENIONĄ TREŚĆ, DOTYCHCZASOWY § 10 OTRZYMAŁ NUMER 9, DOTYCHCZASOWY § 11 OTRZYMAŁ NUMER 10, DOTYCHCZASOWY § 12 OTRZYMAŁ NUMER 11 ORAZ ZMIENIONĄ TREŚĆ, DOTYCHCZASOWY § 13 OTRZYMAŁ NUMER 12 ORAZ ZMIENIONĄ TREŚĆ, DOTYCHCZASOWY § 14 OTRZYMAŁ NR 13 ORAZ ZMIENIONĄ TREŚĆ, DOTYCHCZASOWY §15 OTRZYMAŁ NUMER 14, DOTYCHCZASOWY §16 OTRZYMAŁ NUMER 15, DOTYCHCZASOWY § 17 OTRZYMAŁ NUMER 16 ORAZ ZMIENIONĄ TREŚĆ, DOTYCHCZASOWY § 18 OTRZYMAŁ NUMER 17 , DOTYCHCZASOWY § 19 OTRZYMAŁ NUMER 18 ORAZ USUNIĘTO W NIM UST. 5; DOTYCHCZASOWY §20 OTRZYMAŁ NUMER 19, DOTYCHCZASOWY § 21 OTRZYMAŁ NUMER 20, DOTYCHCZASOWY § 22 OTRZYMAŁ NUMER 21, DOTYCHCZASOWY § 23 OTRZYMAŁ NUMER 22, DOTYCHCZASOWY § 24 OTRZYMAŁ NUMER 23, DOTYCHCZASOWY § 25 OTRZYMAŁ NUMER 24, DOTYCHCZASOWY § 26 OTRZYMAŁ NUMER 25.2021-03-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-04-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-04-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPODCZASKI2002-04-10 do dziś
2. ImionaWOJCIECH MARIA2002-04-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały114 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 57000 ZŁ2021-03-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-04-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 PLN2002-04-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-04-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.2013-05-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPODCZASKI2002-04-10 do dziś
2. ImionaWOJCIECH MARIA2002-04-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-04-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-04-10 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-04-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoBARGIEL TWORZEWSKA2021-03-05 do dziś
2. ImionaURSZULA2021-03-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-03-05 do dziś
21. NazwiskoOLSZEWSKA2016-06-03 do dziś
2. ImionaMAGDALENA JUSTYNA2016-06-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-06-03 do dziś
31. NazwiskoGAŁEK2013-05-20 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2013-05-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-05-20 do dziś
41. NazwiskoZASKURSKI2004-06-09 do dziś
2. ImionaJERZY ALFRED2004-06-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-06-09 do dziś
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoPODCZASKA GAŁĄZKA2013-05-20 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2013-05-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-05-20 do dziś
4. Rodzaj prokuryŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM2013-05-20 do dziś
21. NazwiskoPODCZASKA2018-01-15 do dziś
2. ImionaELŻBIETA MARIA2018-01-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-01-15 do dziś
4. Rodzaj prokuryŁĄCZNA, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PROKURENTA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z INNYM PROKURENTEM2018-01-15 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy142 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2013-05-20 do dziś
243 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2013-05-20 do dziś
346 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2013-05-20 do dziś
447 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2013-05-20 do dziś
558 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2013-05-20 do dziś
668 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2013-05-20 do dziś
781 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2013-05-20 do dziś
882 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2013-05-20 do dziś
941 BUDOWNICTWO2013-05-20 do dziś
1068 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-08-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 23.04.2002 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2001 -31.12.2001 6. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 7. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012002-05-20 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 15.05.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-06-05 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 1.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 02.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2003 -31.12.20032004-06-09 do dziś
4okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2004 data złożenia 22.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ZA ROK 20042005-07-21 do dziś
5data złożenia 22.06.2006 okres OD 01.01.2005 DO 31.12.20052006-07-31 do dziś
6data złożenia 21.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-08-20 do dziś
7data złożenia 02.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-19 do dziś
8data złożenia 23.07.2009 okres 1.01.2008 -31.12.20082009-09-24 do dziś
9data złożenia 02.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-21 do dziś
10data złożenia 29.04.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-06-10 do dziś
11data złożenia 19.04.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-04-25 do dziś
12data złożenia 07.05.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-20 do dziś
13data złożenia 18.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-15 do dziś
14data złożenia 25.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-09 do dziś
15data złożenia 03.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
16data złożenia 13.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-26 do dziś
17data złożenia 27.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-27 do dziś
18data złożenia 21.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-21 do dziś
19data złożenia 24.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
20data złożenia 01.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2005 DO 31.12.20052006-07-31 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-08-20 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-19 do dziś
41.01.2008 -31.12.20082009-09-24 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-21 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-06-10 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-04-25 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-20 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-15 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-09 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-26 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-27 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-21 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2005 DO 31.12.20052006-07-31 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-08-20 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-19 do dziś
41.01.2008 -31.12.20082009-09-24 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-21 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-06-10 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-04-25 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-20 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-15 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-09 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-26 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-27 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-21 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów