C/S POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000104752
Numer REGON: 630252308
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-04-08
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2022-09-28
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/14475/22/955]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-04-08 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 630252308 NIP 78110025512011-07-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaC/S POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-07-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SZCZECINIE, WYDZIAŁ XI GOSPODARCZY nr w rejestrze 49612002-04-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-04-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat OTWOCKI gmina JÓZEFÓW miejscowość JÓZEFÓW2022-09-28 do dziś
2. Adresmiejscowość JÓZEFÓW ulica UL. DZIKA nr domu 20 kod pocztowy 05-410 poczta JÓZEFÓW kraj POLSKA 2022-09-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.07.1994 R., PIOTR KOWANDY, KN W POZNANIU, PLAC WOLNOŚCI 9/5, REP. 2802/94; ZMIANY UMOWY: 21.12.2001 KN H. POSYNIAK W SZCZECINIE REP. A 7960/2001, ZMIANA TREŚCI PAR. 1, PAR. 5, PAR. 6, PAR. 11, PAR. 13, PAR. 14, PAR. 17, DODANO PAR. 16 I PAR. 192002-04-08 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 6 LIPCA 2011 R., REP. A NR 2691/2011 R., NOTARIUSZ HELENA POSYNIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE -ZMIENIONO: § 1, § 5, § 11, § 14 -PO DOTYCHCZASOWYM § 16 DODANO NOWE: § 17, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22 ORAZ DALEJ: § 27, § 28 -DOTYCHCZASOWE § 17 -§ 20 OTRZYMAŁY OZNACZENIA § 23 -§ 26, PRZY CZYM DOTYCHCZASOWY § 17 JAKO NOWY § 23 ZOSTAŁ ZMIENIONY2011-07-22 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 21 WRZEŚNIA 2022R., REP. A NR 6573/2022, NOTARIUSZ EWA BOROŃ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE. ZMIENIONO PAR. 2, PAR 5 I PAR. 142022-09-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-04-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-04-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCONSTRUCTION SPECIALTIES OF DELAWARE2003-06-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 1484 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 742.000 ZŁ (SIEDEMSET CZTERDZIEŚCI DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH)2003-06-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2003-06-17 do dziś
2
2. ImionaCONSTRUCTIONS SPECIALITIES INC.2002-04-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego742.000,00 PLN2002-04-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1722.000,00 PLN2002-04-08 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-04-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO2002-04-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHART2018-03-21 do dziś
2. ImionaKENNETH2018-03-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-03-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-03-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2011-07-22 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2011-07-22 do dziś
343 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-07-22 do dziś
446 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2011-07-22 do dziś
547 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2011-07-22 do dziś
662 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2022-09-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2022-09-28 do dziś
262 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2022-09-28 do dziś
362 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2022-09-28 do dziś
446 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2022-09-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 24.01.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2005-02-10 do dziś
2okres za jaki złożono dokument ROK 2004 data złożenia 26.09.20052005-11-16 do dziś
3data złożenia 10.07.2006 okres ROK 20052006-08-18 do dziś
4data złożenia 11.07.2007 okres 1 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-08-02 do dziś
5data złożenia 10.07.2008 okres 2007 R.2008-07-24 do dziś
6data złożenia 17.08.2009 okres 2008 R.2009-09-24 do dziś
7data złożenia 16.07.2010 okres 2009 ROK2010-09-20 do dziś
8data złożenia 08.07.2011 okres 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-07-22 do dziś
9data złożenia 17.07.2012 okres 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-09-21 do dziś
10data złożenia 04.07.2013 okres 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-09-03 do dziś
11data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-13 do dziś
12data złożenia 17.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-25 do dziś
13data złożenia 01.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-28 do dziś
14data złożenia 23.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-09 do dziś
15data złożenia 26.02.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-26 do dziś
16data złożenia 06.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-06 do dziś
17data złożenia 17.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-17 do dziś
18data złożenia 30.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-30 do dziś
19data złożenia 21.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ROK 20052006-08-18 do dziś
21 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-08-02 do dziś
32007 R.2008-07-24 do dziś
42008 R.2009-09-24 do dziś
52009 ROK2010-09-20 do dziś
61 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-07-22 do dziś
71 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-09-21 do dziś
81 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-09-03 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-13 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-25 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-28 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-09 do dziś
13ROK 20042006-03-28 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-26 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-06 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-17 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-30 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1ROK 20052006-08-18 do dziś
21 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-08-02 do dziś
32007 R.2008-07-24 do dziś
42008 R.2009-09-24 do dziś
52009 ROK2010-09-20 do dziś
61 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-07-22 do dziś
71 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-09-21 do dziś
81 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-09-03 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-13 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-25 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-28 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-09 do dziś
13ROK 20042006-03-28 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów