APTEKI: PANACEUM I PANACEUM 2 ALFA MINORIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-27 godz. 10:19:56
Numer KRS: 0000104699
Numer REGON: 470567352
Numer NIP: 7320014697
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-04-04
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2021-11-17
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/32866/21/308]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-04-04 do dziś
2. Numer REGON\NIP4705673522002-04-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKI: PANACEUM I PANACEUM 2 ALFA MINORIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA2021-11-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-04-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ZGIERSKI gmina ZGIERZ miejscowość ZGIERZ2002-04-04 do dziś
2. Adresulica DŁUGA nr domu 71/73 miejscowość ZGIERZ kod pocztowy 95-100 poczta ZGIERZ kraj POLSKA 2002-04-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z 27.12.2001 ROKU 2. 18.03.2002 R. -ZMIENIONO PAR. 1, PAR. 2, PAR. 12, SKREŚLONO PAR. 162002-04-04 do dziś
217.04.2007 -ZMIENIONO: § 2, § 4, § 6, § 7, § 10, § 11, § 16 -SKREŚLONO, DOTYCHCZASOWE § 17-19 OZNACZA SIĘ JAKO § 16-18.2008-05-16 do dziś
315 LISTOPADA 2017 R. - ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI, ZMIENIONO BRZMIENIE PARAGRAFÓW 6, 7, 10 DODANO PARAGRAF 15 A2018-01-15 do dziś
419 STYCZNIA 2018 R. ANEKSEM DO UMOWY SPÓŁKI ZMIENIONO TREŚĆ §2,§6,§7,§18 UMOWY SPÓŁKI2018-03-28 do dziś
5UCHWAŁA ZEBRANIA WSPÓLNIKÓW Z 15 MAJA 2021 R. - ZMIENIONO PAR. 14 UMOWY SPÓŁKI; UCHWAŁA Z DNIA 31 SIERPNIA 2021 ROKU - ZMIENIONO TYTUŁ UMOWY, PAR. 1 PKT. 2, PAR. 7 I PAR. 10.2021-11-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-04-04 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-04-04 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale„PANACEUM” SPÓŁKA CYWILNA BARBARA RATAJCZAK, ANNA ŚLAWSKA, KTÓREJ WSPÓLNIKAMI SĄ: -BARBARA RATAJCZAK WPISANA DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POD NUMEREM 13885 -ANNA ŚLAWSKA WPISANA DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POD NUMEREM 13884 ZOSTAŁA PRZEKSZTAŁCONA W SPÓŁKĘ JAWNĄ NA PODSTAWIE ART. 26 PAR. 4 K.S.H.2002-04-04 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaALFA MINORIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-11-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3655965992021-11-08 do dziś
4. Numer KRS0000640554 2021-11-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBALTICIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-11-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3656268052021-11-08 do dziś
4. Numer KRS0000641676 2021-11-08 do dziś
3
4. Numer KRSNIE2002-04-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-04-04 do dziś
4
4. Numer KRSTAK2002-04-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-04-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-04-04 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-04-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuWYŁĄCZNIE UPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SĄ WSPÓLNICY - ALFA MINORIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ BALTICIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , PRZY CZYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW O KTÓRYCH MOWA POWYŻEJ2021-11-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBALTICIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-11-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3656268052021-11-08 do dziś
4. Numer KRS0000641676 2021-11-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaALFA MINORIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-11-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3655965992021-11-08 do dziś
4. Numer KRS0000640554 2021-11-08 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-01-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-01-15 do dziś
247 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-01-15 do dziś
321 10 Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH2018-01-15 do dziś
421 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2018-01-15 do dziś
520 41 Z PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH2018-01-15 do dziś
620 42 Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH2018-01-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-01-15 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-15 do dziś
3OD 01.01.2003 DO 31.12.20032019-11-21 do dziś
4OD 01.01.2004 DO 31.12.20042019-11-21 do dziś
5OD 01.01.2005 DO 31.12.20052019-11-21 do dziś
6OD 01.01.2006 DO 31.12.20062019-11-21 do dziś
7OD 01.01.2007 DO 31.12.20072019-11-21 do dziś
8OD 01.01.2008 DO 31.12.20082019-11-21 do dziś
9OD 01.01.2009 DO 31.12.20092019-11-21 do dziś
10OD 01.01.2010 DO 31.12.20102019-11-21 do dziś
11OD 01.01.2011 DO 31.12.20112019-11-21 do dziś
12OD 01.01.2012 DO 31.12.20122019-11-21 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-11-21 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-11-21 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-11-21 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-21 do dziś
17OD 01.01.2002 DO 31.12.20022019-11-21 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-26 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów