A.J.P. „MARCHAND” ŚLEPOWROŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

Stan na dzień 2021-10-19 godz. 18:19:46
Numer KRS: 0000104395
Numer REGON: 210065126
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-04-15
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2020-10-21
Sygnatura akt[RDF/266992/20/460]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-04-15 do dziś
2. Numer REGON\NIP2100651262002-04-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.J.P. „MARCHAND” ŚLEPOWROŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ2013-01-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-04-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat M. GORZÓW WIELKOPOLSKI gmina M. GORZÓW WIELKOPOLSKI miejscowość GORZÓW WIELKOPOLSKI2002-04-15 do dziś
2. Adresmiejscowość GORZÓW WIELKOPOLSKI ulica HUSARSKA nr domu 10 kod pocztowy 66-400 poczta GORZÓW WIELKOPOLSKI kraj POLSKA 2010-11-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA Z DNIA 01.02.1993 ROK. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 21.12.2001 ROK.2002-04-15 do dziś
213.04.2010 -DODANO NOWY PKT 10, ZMIENIONO PKT 11 ORAZ ZMIENIONO NUMERACJĘ DOTYCHCZASOWYCH PUNKTÓW OD 10 DO 22 (ZWIĘKSZAJĄC JĄ ODPOWIEDNIO O 1). 16.04.2010 -ZMIANA PUNKTÓW: 2, 7, 11. 16.04.2010 -PRZYJĘTO TEKST JENOLITY UMOWY SPÓŁKI.2010-04-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-04-15 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-04-15 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA POWSTAŁA W TRYBIE ARTYKUŁU 26 PARAGRAF 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH (W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ DZIAŁAJĄCEJ POD NAZWĄ: SPÓŁKA CYWILNA A.J.P „MARCHAND”, NUMER REGON 003133842). WSPÓLNICY WPISANI BYLI W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ PREZYDENTA MIASTA GORZÓW WIELKOPOLSKI: PIOTR ŚLEPOWROŃSKI (POD NUMEREM 33865 A), ALICJA SOKOŁOWSKA (POD NUMEREM 33801 A), JÓZEF GŁUSZEK (POD NUMEREM 33725 A).2002-04-15 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚLEPOWROŃSKI2010-04-30 do dziś
2. ImionaMACIEJ PIOTR2010-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-04-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2010-04-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOKOŁOWSKA2002-04-15 do dziś
2. ImionaALICJA2002-04-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-15 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-04-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-04-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-04-15 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGŁUSZEK2002-04-15 do dziś
2. ImionaJÓZEF2002-04-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-15 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-04-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-04-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-04-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-04-15 do dziś
4
4. Numer KRSNIE2002-04-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-04-15 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-04-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH WSPÓLNIKÓW ŁĄCZNIE2002-04-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚLEPOWROŃSKI2010-04-30 do dziś
2. ImionaMACIEJ PIOTR2010-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-04-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOKOŁOWSKA2002-04-15 do dziś
2. ImionaALICJA2002-04-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-15 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGŁUSZEK2002-04-15 do dziś
2. ImionaJÓZEF2002-04-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-15 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW2020-10-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2020-10-15 do dziś
247 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2020-10-15 do dziś
347 19 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-10-15 do dziś
468 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-10-15 do dziś
546 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2020-10-15 do dziś
646 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2020-10-15 do dziś
746 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH2020-10-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 21.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-11 do dziś
2data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
3data złożenia 04.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-15 do dziś
4data złożenia 27.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
5data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
6data złożenia 21.10.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-21 do dziś
7data złożenia 21.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
1
1. Informacja o ogłoszeniu upadłościnazwa organu wydającego SĄD REJONOWY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM sygnatura lub inne oznaczenie sprawy V GU 26/04 data wydania 05.11.20042005-03-01 do dziś
2. Informacje o zakończeniu postępowania upadłościowegosposób POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W ZIELONEJ GÓRZE Z DNIA 28.12.2005 R. O UKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO SYGN. AKT GUP 12/04 data 28.12.20052007-06-18 do dziś
3. Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowegoPROWADZENIE UPADŁOŚCI Z MOŻLIWOŚCIĄ ZAWARCIA UKŁADU2005-03-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
Brak wpisów
2
1. Informacja o ogłoszeniu upadłościorgan SĄD REJONOWY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr V GU 29/12 data 20.12.20122013-01-23 do dziś
3. Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowegoPROWADZENIE UPADŁOŚCI OBEJMUJĄCEJ LIKWIDACJĘ MAJĄTKU DŁUŻNIKA2013-01-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
Brak wpisów
3
1. Informacja o ogłoszeniu upadłościPAWLUĆ2013-04-17 do dziś
2. Informacje o zakończeniu postępowania upadłościowegoADAM WALDEMAR2013-04-17 do dziś
3. Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego***********2013-04-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów