„ARTIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000104246
Numer REGON: 631189262
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-04-12
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2003-01-13
Sygnatura akt[PO.XXI NS-REJ.KRS/10869/2/356]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-04-12 do dziś
2. Numer REGON\NIP6311892622002-04-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ARTIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-04-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W POZNANIU nr w rejestrze 122022002-04-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-04-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2002-04-12 do dziś
2. Adresulica OS. BOLESŁAWA CHROBREGO nr domu 15 nr lokalu 101 miejscowość POZNAŃ kod pocztowy 60-681 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2002-04-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki130.07.1998 R. NOTARIUSZ -VIOLETTA DOLATA UL. DĄBROWSKIEGO 23 60-840 POZNAŃ REP. A NR 10154/19982002-04-12 do dziś
211.06.2002 R., REP. A 4175/2002, VIOLETTA DOLATA NOTARIUSZ, ZMIANY PARAGRAFÓW 4 UST. 1 I 3, PAR. 5, PAR. 7, PAR. 8 (DODANO UST. 3), PAR. 11, PAR. 15.2003-01-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-04-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-04-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAK2002-04-12 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2002-04-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 176 UDZIAŁÓW -ŁĄCZNA WARTOŚĆ 88.000,00.2003-01-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-04-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAK2002-04-12 do dziś
2. ImionaLESZEK RYSZARD2002-04-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 44 UDZIAŁY -ŁĄCZNA WARTOŚĆ 22.000,00.2003-01-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-04-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego110000,00 PLN2003-01-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport115000,00 PLN2002-04-12 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-04-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2002-04-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAK2002-04-12 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA MARIA2002-04-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-04-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-04-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAK2002-04-12 do dziś
2. ImionaLESZEK RYSZARD2002-04-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2002-04-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-04-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy136 22 Z PRODUKCJA, HANDEL I ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE WYROBÓW JUBILERSKICH I PODOBNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH.2002-04-12 do dziś
274 84 B PROJEKTOWANIE BIŻUTERII2002-04-12 do dziś
351 47 Z HANDEL HURTOWY GALANTERIĄ OZDOBNĄ ORAZ ZEGARKAMI I ZEGARAMI.2002-04-12 do dziś
452 48 C HANDEL DETALICZNY GALANTERIĄ OZDOBNĄ ORAZ ZEGARKAMI I ZEGARAMI.2002-04-12 do dziś
551 IMPORT EKSPORT, HANDEL HURTOWY I DETALICZNY ARTYKUŁAMI PRZEMYSŁOWYMI POCHODZENIA KRAJOWEGO I ZAGRANICZNEGO.2002-04-12 do dziś
652 IMPORT EKSPORT, HANDEL HURTOWY I DETALICZNY ARTYKUŁAMI PRZEMYSŁOWYMI POCHODZENIA KRAJOWEGO I ZAGRANICZNEGO.2002-04-12 do dziś
772 USŁUGI W ZAKRESIE INFORMATYKI2002-04-12 do dziś
874 40 Z USŁUGI W ZAKRESIE REKLAMY2002-04-12 do dziś
952 48 C SPRZEDAŻ BIŻUTERII BEZPOŚREDNIO DO KONSUMENTÓW.2002-04-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 08.10.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012003-01-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów