APTEKA ZACHODNIA BENDYCH SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000104057
Numer REGON: 530510558
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-03-29
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2023-06-30
Sygnatura akt[RDF/517037/23/784]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-03-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA ZACHODNIA BENDYCH SPÓŁKA JAWNA2009-11-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-03-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat M. OPOLE gmina M. OPOLE miejscowość OPOLE2002-03-29 do dziś
2. Adresmiejscowość OPOLE ulica DAMBONIA nr domu 171 kod pocztowy 45-864 poczta OPOLE kraj POLSKA 2008-06-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki107.02.2002 R.2002-03-29 do dziś
2ANEKS NR 1 Z DNIA 10.08.2009 R. ZMIENIONO PAR. 7 UMOWY SPÓŁKI. UCHWAŁA NR 1/09/2009 Z DNIA 15.09.2009 R. ORAZ UCHWAŁA NR 1/11/2009 Z DNIA 03.11.2009 R. ZMIENIONO PAR.: 1, 2, 6 I 8 UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2009-11-18 do dziś
3ANEKS NR 2/2009 Z DNIA 18.12.2009 R. ZMIENIONO PAR. 8 I9 UMOWY SPÓŁKI.2010-03-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-03-29 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-03-29 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleW TRYBIE ART. 26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH2002-03-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaAPTEKA PRYWATNA „ZACHODNIA” SPÓŁKA CYWILNA JADWIGA BENDYCH, TOMASZ BENDYCH2002-03-29 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyINNY REJESTR2002-03-29 do dziś
5. Numer REGON5305105582002-03-29 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
2. ImionaMAGDALENA DANUTA2009-11-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-11-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2009-11-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2009-11-18 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2009-11-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBENDYCH2002-03-29 do dziś
4. Numer KRSNIE2002-03-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-29 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBENDYCH2002-03-29 do dziś
2. ImionaTOMASZ2002-03-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-29 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-03-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-29 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-03-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W JEJ IMIENIU.2009-11-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBENDYCH2002-03-29 do dziś
2. ImionaTOMASZ2002-03-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBENDYCH2009-11-18 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2009-11-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-11-18 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2020-10-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-01 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-15 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów