FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA „ANIA” GRAŻYNA ZBEROWSKA, ANNA ZBEROWSKA-SIENKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000103849
Numer REGON: 510626710
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-04-02
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2022-07-02
Sygnatura akt[RDF/400171/22/912]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-04-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „ANIA” GRAŻYNA ZBEROWSKA, ANNA ZBEROWSKA-SIENKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA2010-06-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-04-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat OLSZTYŃSKI gmina DOBRE MIASTO miejscowość DOBRE MIASTO2002-04-02 do dziś
2. Adresmiejscowość DOBRE MIASTO ulica ZWYCIĘSTWA nr domu 10 kod pocztowy 11-040 poczta DOBRE MIASTO kraj POLSKA 2008-01-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki128.12.2001 R. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ 08.03.2002 R. UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW ZMIENIONO PAR. 2, PAR. 6, PAR. 9 UMOWY2002-04-02 do dziś
2UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW Z DNIA 30.06.2006 R. ZMIENIONO § 11 UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ2006-07-10 do dziś
3ANEKSEM DO UMOWY Z DNIA 15.08.2007 R. ZMIENIONO § 3 UMOWY2008-01-08 do dziś
421.02.2008 R. ZMIENIONO § 2, § 7, § 11 UMOWY SPÓŁKI.2008-05-26 do dziś
5UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW Z DNIA 25.05.2010 R. -ZMIENIONO: § 2, § 3, § 6, § 7, § 112010-06-09 do dziś
6UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW Z DNIA 31.12.2012 R. ZMIENIONO: § 3 UMOWY SPÓŁKI.2013-01-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-04-02 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-04-02 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleW TRYBIE ART. 26 PAR. 4 K.S.H FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „ANIA” GRAŻYNA ZBEROWSKA, ANNA ZBEROWSKA, KATARZYNA ZBEROWSKA SPÓŁKA CYWILNA nrEW. 1633, 1634, 16352002-04-02 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZBEROWSKA2002-04-02 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA2002-04-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-02 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-04-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-04-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-04-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-04-02 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZBEROWSKA2002-04-02 do dziś
ZBEROWSKA SIENKIEWICZ2008-05-26 do dziś
2. ImionaANNA2002-04-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-02 do dziś
4. Numer KRSNIE2002-04-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2008-05-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-04-02 do dziś
TAK2008-05-26 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2008-05-26 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZBEROWSKA2002-04-02 do dziś
4. Numer KRSNIE2002-04-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2008-05-26 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-04-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEDNOOSOBOWO2002-04-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZBEROWSKA2002-04-02 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA2002-04-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZBEROWSKA SIENKIEWICZ2008-05-26 do dziś
2. ImionaANNA2002-04-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-02 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-06-09 do dziś
247 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-06-09 do dziś
347 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-06-09 do dziś
449 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-06-09 do dziś
547 81 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2010-06-09 do dziś
670 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2010-06-09 do dziś
746 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2010-06-09 do dziś
847 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-06-09 do dziś
956 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2020-12-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-11-04 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-04 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-08-31 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-02 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów