ARTE STUDIO ARCHITEKTONICZNE DANIEL OLECH, HANNA OLECH SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-01-14 godz. 15:36:20
Numer KRS: 0000103706
Numer REGON: 010861852
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-03-28
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2021-06-07
Sygnatura akt[RDF/296081/21/13]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-03-28 do dziś
2. Numer REGON\NIP0108618522002-03-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTE STUDIO ARCHITEKTONICZNE DANIEL OLECH, HANNA OLECH SPÓŁKA JAWNA2002-03-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-03-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA-CENTRUM miejscowość WARSZAWA2002-03-28 do dziś
2. Adresulica PIWNA nr domu 20/26 nr lokalu 7 miejscowość WARSZAWA kod pocztowy 00-265 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2002-03-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki120.02.2002 R.2002-03-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-03-28 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-03-28 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleW TRYBIE ART. 26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH. 01.02.1995 R. DANIEL OLECH I HANNA OLECH POWOŁALI SPÓŁKĘ „ARTE STUDIO ARCHITEKTONICZNE S.C.”, SIEDZIBA: WARSZAWA, PL. ZAMKOWY 1/13 M.13, A OD 15.09.1998 R. WARSZAWA, UL. PIWNA 20/26 M.7. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI: PROJ. OGÓLNOBUDOWL.: ARCHITEKTON.-URBANIST., KONSTRUKCYJNE, DROG., INSTALAC. WIELOBRANŻ., NADZÓR INWESTYCYJNY. WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPOD. URZĘDU DZIELN. ŚRÓDMIEŚCIE GMINY WARSZAWA-CENTRUM NR EW.: 1867/T. 15.02.2002 R. DANIEL OLECH I HANNA OLECH PODJĘLI UCHWAŁĘ O PRZEKSZTAŁCENIU W/W SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ.2002-03-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaARTE STUDIO ARCHITEKTONICZNE S.C. DANIEL OLECH, HANNA OLECH2002-03-28 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-03-28 do dziś
3. Numer w rejestrze1867/T2002-03-28 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrURZĄD DZIELNICY WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE GMINY WARSZAWA-CENTRUM2002-03-28 do dziś
5. Numer REGON0108618522002-03-28 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLECH2002-03-28 do dziś
2. ImionaDANIEL JÓZEF2002-03-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-28 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-03-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-03-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLECH2002-03-28 do dziś
2. ImionaHANNA JADWIGA2002-03-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-28 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-03-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-03-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-28 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-03-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2002-03-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLECH2002-03-28 do dziś
2. ImionaDANIEL JÓZEF2002-03-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLECH2002-03-28 do dziś
2. ImionaHANNA JADWIGA2002-03-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-28 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2002-03-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-21 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192002-03-28 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów