APTEKA RODZINNA TERESA I JERZY KAŁASKA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-28 godz. 09:57:31
Numer KRS: 0000103497
Numer REGON: 712387380
Numer NIP: 8261957149
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-03-29
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2023-06-23
Sygnatura akt[RDF/504975/23/495]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-03-29 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 712387380 NIP 82619571492008-06-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA RODZINNA TERESA I JERZY KAŁASKA SPÓŁKA JAWNA2002-03-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-03-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat GARWOLIŃSKI gmina GARWOLIN miejscowość GARWOLIN2002-03-29 do dziś
2. Adresulica KOŚCIUSZKI nr domu 19 miejscowość GARWOLIN kod pocztowy 08-400 poczta GARWOLIN kraj POLSKA 2002-03-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki114.03.2002 R.2002-03-29 do dziś
210.02.2010 R., ZMIENIONO PAR. 1 PKT 22010-05-26 do dziś
3UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 31.12.2002 R. -ZMIENIONO PAR. 7 UMOWY SPÓŁKI UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 05.02.2011 R. -ZMIENIONO PAR. 1 PKT 2 UMOWY SPÓŁKI2011-04-15 do dziś
431.12.2015R. ZMIANA WSTĘPU ORAZ PAR.4 I PAR.7.2016-02-25 do dziś
531.12.2019 R., ZMIANA UMOWY SPÓŁKI DOTYCZĄCA WSTĘPU, § 4 ORAZ § 7.2020-01-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-03-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
2. ImionaJERZY FRANCISZEK2002-03-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-29 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-03-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-29 do dziś
2
2. ImionaTERESA2002-03-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-29 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-03-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-29 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAŁASKA2002-03-29 do dziś
4. Numer KRSNIE2002-03-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-29 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAŁASKA2002-03-29 do dziś
4. Numer KRSNIE2002-03-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-29 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-03-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2002-03-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAŁASKA2002-03-29 do dziś
2. ImionaJERZY FRANCISZEK2002-03-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAŁASKA2002-03-29 do dziś
2. ImionaTERESA2002-03-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-29 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy121 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2010-05-26 do dziś
247 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-05-26 do dziś
347 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-05-26 do dziś
421 10 Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH2010-05-26 do dziś
547 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-04-15 do dziś
647 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-02-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.05.2008 okres 01.01.2006-31.12.20062008-06-03 do dziś
2data złożenia 08.05.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-06-03 do dziś
3data złożenia 02.05.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-05-14 do dziś
4data złożenia 27.04.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-26 do dziś
5data złożenia 02.05.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-01 do dziś
6data złożenia 08.05.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-05-21 do dziś
7data złożenia 26.04.2013 okres 01.01.2012 R. DO 31.12.2012 R.2013-05-22 do dziś
8data złożenia 12.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-19 do dziś
9data złożenia 14.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-27 do dziś
10data złożenia 05.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-25 do dziś
11data złożenia 27.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006-31.12.20062008-06-03 do dziś
201.01.2007-31.12.20072008-06-03 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-05-14 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-26 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-01 do dziś
601.01.2011 -31.12.20112012-05-21 do dziś
701.01.2012 R. DO 31.12.2012 R.2013-05-22 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-19 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-27 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-25 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-16 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-03-24 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-24 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-24 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-24 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów