„BUTRANS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-22 godz. 13:27:08
Numer KRS: 0000103392
Numer REGON: 276429054
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-04-08
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2020-07-01
Sygnatura akt[RDF/215789/20/107]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-04-08 do dziś
2. Numer REGON\NIP2764290542002-04-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUTRANS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-04-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH, WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZO-REJESTROWY nr w rejestrze 160532002-04-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-04-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat MIKOŁOWSKI gmina ORNONTOWICE miejscowość ORNONTOWICE2002-04-08 do dziś
2. Adresulica ZAMKOWA nr domu 10 miejscowość ORNONTOWICE kod pocztowy 43-178 poczta ORNONTOWICE kraj POLSKA 2002-04-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki13 LISTOPAD 1998 R. PRZEZ NOTARIUSZA MGR MICHAŁA GRAJNERA W KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH, PRZY UL. GLIWICKIEJ 15, 40-079 KATOWICE, REP. A. NR 24435/98 2. ZMIANY UMOWY SPÓŁKI DOTYCHCZAS NIE ZAREJESTROWANE: PAR. 7, PAR. 8 UST. 1, PAR. 9, PAR. 10 UST. 2, PAR. 15, PAR. 17, PAR. 20 -DOKONANE W DNIU 25 STYCZNIA 2002 R. PRZEZ NOTARIUSZA ZBIGNIEWA SITKO W KANCELARII NOTARIALNEJ W ŻORACH PRZY ULICY GARNCARSKIEJ 15A, REP. A NR 452/20022002-04-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-04-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-04-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGLUCH2002-04-08 do dziś
2. ImionaPIOTR JAN2002-04-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość ILOŚĆ UDZIAŁÓW-21 ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW-26.250 ZŁOTYCH2002-04-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-04-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWILCZEK2002-04-08 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2002-04-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość ILOŚĆ UDZIAŁÓW-19 ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW-23.750 ZŁOTYCH2002-04-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-04-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50.000,00 PLN2002-04-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-04-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. PREZES ZARZĄDU JEST OSOBĄ WYKONUJĄCĄ JEDNOOSOBOWO CZYNNOŚCI W SPRAWACH Z ZAKRESU PRAWA PRACY W ROZUMIENIU KODEKSU PRACY, 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, 3. WSZYSTKIE DOKUMENTY WYDANE PRZEZ SPÓŁKĘ POWINNY BYĆ PODPISYWANE PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU LUB PROKURENTA, JEŚLI BĘDZIE ON POWOŁANY PRZEZ ZARZĄD.2002-04-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGLUCH2002-04-08 do dziś
2. ImionaPIOTR JAN2002-04-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-04-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-04-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWILCZEK2002-04-08 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2002-04-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2002-04-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-04-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 41 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2002-04-08 do dziś
229 52 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN DLA GÓRNICTWA, KOPALNICTWA I BUDOWNICTWA2002-04-08 do dziś
337 10 Z ZAGOSPODAROWANIE METALOWYCH ODPADÓW I ZŁOMU2002-04-08 do dziś
445 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE2002-04-08 do dziś
545 12 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNOINŻYNIERSKICH2002-04-08 do dziś
645 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2002-04-08 do dziś
745 21 B WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW MOSTOWYCH2002-04-08 do dziś
845 21 C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH -PRZESYŁOWYCH2002-04-08 do dziś
945 21 D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH -LOKALNYCH2002-04-08 do dziś
1045 21 E WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW GÓRNICZYCH I PRODUKCYJNYCH2002-04-08 do dziś
1145 21 F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2002-04-08 do dziś
1202 02 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM2002-04-08 do dziś
1345 21 G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH2002-04-08 do dziś
1445 22 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2002-04-08 do dziś
1545 23 B ROBOTY NAWIERZCHNIOWE DLA POTRZEB BUDOWY OBIEKTÓW SPORTOWYCH2002-04-08 do dziś
1645 25 A STAWIANIE RUSZTOWAŃ2002-04-08 do dziś
1745 25 B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM2002-04-08 do dziś
1845 25 C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH2002-04-08 do dziś
1945 25 D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH2002-04-08 do dziś
2045 25 E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2002-04-08 do dziś
2145 32 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH2002-04-08 do dziś
2245 33 A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH2002-04-08 do dziś
2314 21 Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU2002-04-08 do dziś
2445 33 B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNOKANALIZACYJNYCH2002-04-08 do dziś
2545 34 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2002-04-08 do dziś
2645 41 Z TYNKOWANIE2002-04-08 do dziś
2745 42 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2002-04-08 do dziś
2845 44 A MALOWANIE2002-04-08 do dziś
2945 50 Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ2002-04-08 do dziś
3050 10 A SPRZEDAŻ HURTOWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH2002-04-08 do dziś
3150 10 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW MECHANICZNYCH2002-04-08 do dziś
3250 20 A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH2002-04-08 do dziś
3350 20 B POMOC DROGOWA ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POJAZDAMI MECHANICZNYMI2002-04-08 do dziś
3420 10 A PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH2002-04-08 do dziś
3550 30 A SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH2002-04-08 do dziś
3650 30 B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH2002-04-08 do dziś
3750 50 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW2002-04-08 do dziś
3851 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2002-04-08 do dziś
3951 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH2002-04-08 do dziś
4051 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2002-04-08 do dziś
4151 56 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2002-04-08 do dziś
4251 62 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN BUDOWLANYCH2002-04-08 do dziś
4360 23 Z POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWY2002-04-08 do dziś
4460 24 A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI2002-04-08 do dziś
4526 61 A PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH BUDOWLANYCH, Z WYJĄTKIEM BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH2002-04-08 do dziś
4660 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2002-04-08 do dziś
4760 24 C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ2002-04-08 do dziś
4863 11 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH2002-04-08 do dziś
4963 12 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH2002-04-08 do dziś
5070 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-04-08 do dziś
5170 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-04-08 do dziś
5270 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-04-08 do dziś
5371 10 Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH2002-04-08 do dziś
5471 21 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO2002-04-08 do dziś
5571 31 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH2002-04-08 do dziś
5628 11 C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH2002-04-08 do dziś
5771 32 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2002-04-08 do dziś
5871 34 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2002-04-08 do dziś
5975 25 Z OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA2002-04-08 do dziś
6090 00 A WYWÓZ ŚMIECI I ODPADÓW2002-04-08 do dziś
6193 05 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-04-08 do dziś
6228 51 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2002-04-08 do dziś
6328 52 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2002-04-08 do dziś
6429 32 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN ROLNICZYCH I LEŚNYCH2002-04-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 27.05.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012002-09-17 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 26.05.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002-31.12.20022003-07-16 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 12.03.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003-31.12.20032004-04-02 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 1.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 29.03.2005 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2004 -31.12.20042005-04-11 do dziś
5data złożenia 30.03.2006 okres 1.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-05-09 do dziś
6data złożenia 04.04.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-04-19 do dziś
7data złożenia 31.03.2008 okres 1.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-04-07 do dziś
8data złożenia 30.06.2009 okres 01.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-07-10 do dziś
9data złożenia 08.04.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-04-20 do dziś
10data złożenia 25.03.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-03-31 do dziś
11data złożenia 19.06.2011 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-06-27 do dziś
12data złożenia 24.04.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-04-29 do dziś
13data złożenia 11.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-24 do dziś
14data złożenia 01.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-22 do dziś
15data złożenia 06.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-26 do dziś
16data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-21 do dziś
17data złożenia 10.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
18data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
19data złożenia 01.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego11.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-05-09 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-04-19 do dziś
31.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-04-07 do dziś
401.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-07-10 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-04-20 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-03-31 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-06-27 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-04-29 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-24 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-22 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-26 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-21 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu11.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-05-09 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-04-19 do dziś
31.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-04-07 do dziś
401.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-07-10 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-04-20 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-03-31 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-06-27 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-04-29 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-24 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-22 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-26 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-21 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów