INTEGRATION-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000103247
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-03-27
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2003-05-07
Sygnatura akt[WA.XIX NS-REJ.KRS/6399/3/236]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-03-27 do dziś
2. Numer REGON\NIP0107390972002-03-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTEGRATION-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-03-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze 413322002-03-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-03-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA-CENTRUM miejscowość WARSZAWA2002-03-27 do dziś
2. Adresulica PARKOWA nr domu 9 nr lokalu 8 miejscowość WARSZAWA kod pocztowy 00-759 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2002-03-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128.07.1994, DARIUSZ ZDANOWICZ, NOTARIUSZ W BIAŁYMSTOKU REPERTORIUM: A NR 3294/94 UMOWA SPÓŁKI; 18.02.2002, ELŻBIETA KOZIOROWSKA, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REPERTORIUM A-930/2002 ZMIANA UMOWY SPÓŁKI W TEN SPOSÓB, ŻE UCHYLA SIĘ TREŚĆ POPRZEDNIEJ UMOWY ZE ZMIANAMI I NADAJE JEJ NOWE BRZMIENIE.2002-03-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-03-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-03-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
2. ImionaINTEGRATION INTERNATIONAL MANAGEMENT CONSULTANTS GMBH, RFN2002-03-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 51 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 25.500, - ZŁ2002-03-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-03-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBECKERT2002-03-27 do dziś
2. ImionaCHRISTIAN2002-03-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 13 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 6.500, - ZŁ2002-03-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-03-27 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHARZ2002-03-27 do dziś
2. ImionaMICHAEL2002-03-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 13 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 6.500, - ZŁ2002-03-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-03-27 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIERZWICKI2002-03-27 do dziś
2. ImionaANDRZEJ TADEUSZ2002-03-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 23 UDZIAŁY O WARTOŚCI 11.500, - ZŁ2002-03-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-03-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2002-03-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2002-03-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD SPÓŁKI, DWUOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2002-03-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBECKERT2002-03-27 do dziś
2. ImionaCHRISTIAN2002-03-27 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI2002-03-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-03-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIERZWICKI2002-03-27 do dziś
2. ImionaANDRZEJ TADEUSZ2002-03-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-27 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-03-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-03-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2002-03-27 do dziś
274 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2002-03-27 do dziś
374 84 A ORGANIZOWANIE TARGÓW I WYSTAW2002-03-27 do dziś
474 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-03-27 do dziś
574 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA -W ZAKRESIE ORGANIZOWANIA ZAOPATRZENIA LUB SPRZEDAŻY2002-03-27 do dziś
651 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCYJNA W ZAKRESIE SPRZEDAŻY TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2002-03-27 do dziś
780 42 Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2002-03-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 22.08.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012002-10-11 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 10.04.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-05-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów