„APTEKA ŚW.HUBERTA” JANECKI,JASIŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-29 godz. 08:42:38
Numer KRS: 0000103245
Numer REGON: 277819478
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-04-17
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2023-01-16
Sygnatura akt[RDF/465553/23/698]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-04-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„APTEKA ŚW. HUBERTA” JANECKI, JASIŃSKI SPÓŁKA JAWNA2002-04-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-04-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE2002-04-17 do dziś
2. Adresulica KONCKIEGO nr domu 3 miejscowość KATOWICE kod pocztowy 40-040 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2002-04-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki128 LUTEGO 2002 R.2002-04-17 do dziś
2UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 31.12.2005 R. O ZMIANIE UMOWY SPÓŁKI: -ZMIANA PAR. 3 UMOWY SPÓŁKI2006-03-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-04-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIEMNIEWSKI2006-03-31 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW LESŁAW2006-03-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-03-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2006-03-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANECKI2002-04-17 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2002-04-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-17 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-04-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-04-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-04-17 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASIŃSKI2002-04-17 do dziś
2. ImionaRYSZARD2002-04-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-17 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-04-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-04-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-04-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-04-17 do dziś
4
4. Numer KRSNIE2002-04-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-04-17 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-04-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH.2002-04-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIEMNIEWSKI2006-03-31 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW LESŁAW2006-03-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-03-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANECKI2002-04-17 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2002-04-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-17 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASIŃSKI2002-04-17 do dziś
2. ImionaRYSZARD2002-04-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-17 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 31 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2002-04-17 do dziś
252 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH2002-04-17 do dziś
352 33 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH2002-04-17 do dziś
452 27 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-04-17 do dziś
524 42 Z PRODUKCJA LEKÓW I PREPARATÓW FARMACEUTYCZNYCH2002-04-17 do dziś
685 14 D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCHRONĄ ZDROWIA LUDZKIEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-04-17 do dziś
774 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-04-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-18 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-18 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-13 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-13 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-01-16 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-01-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów