FIRMA HANDLOWA KUBIS WŁODZIMIERZ I RENATA KUBACCY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000103236
Numer REGON: 191555497
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-03-27
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2023-01-26
Sygnatura akt[RDF/466617/23/255]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-03-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA KUBIS WŁODZIMIERZ I RENATA KUBACCY SPÓŁKA JAWNA2020-05-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-03-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2020-05-27 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica UL. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO nr domu 2 kod pocztowy 80-434 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2020-05-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki101.01.20022002-03-27 do dziś
201.02.2020 ZMIENIONO §1,2,3,4,5,6. USTALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2020-05-27 do dziś
331.12.20202021-03-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-03-27 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-03-27 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePODJĘTO UCHWAŁĘ WSPÓLNIKÓW O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ DNIA 30.12.2001 ROKU2002-03-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA „KUBIS” WŁODZIMIERZ I RENATA KUBACCY S.C.2002-03-27 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-03-27 do dziś
3. Numer w rejestrze99497, 994982002-03-27 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrURZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU2002-03-27 do dziś
5. Numer REGON1915554972002-03-27 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBACKI2002-03-27 do dziś
2. ImionaWŁODZIMIERZ JAN2002-03-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-27 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-03-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-03-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBACKA2002-03-27 do dziś
2. ImionaRENATA JOANNA2002-03-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-27 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-03-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-03-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-27 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-03-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY JEST DO PROWADZENIA ZWYKŁYCH SPRAW SPÓŁKI ORAZ ODBIERANIA OŚWIADCZEŃ OD OSÓB TRZECICH.2002-03-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBACKI2002-03-27 do dziś
2. ImionaWŁODZIMIERZ JAN2002-03-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBACKA2002-03-27 do dziś
2. ImionaRENATA JOANNA2002-03-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-27 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH2002-03-27 do dziś
251 55 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2002-03-27 do dziś
351 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2002-03-27 do dziś
451 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2002-03-27 do dziś
563 11 PRZEŁADUNEK TOWARÓW2002-03-27 do dziś
663 12 C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH2002-03-27 do dziś
793 05 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-03-27 do dziś
851 35 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH2002-03-27 do dziś
951 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH2002-03-27 do dziś
1051 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW2002-03-27 do dziś
1151 38 A SPRZEDAŻ HURTOWA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW2002-03-27 do dziś
1251 38 B SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI2002-03-27 do dziś
1351 39 Z NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2002-03-27 do dziś
1451 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH2002-03-27 do dziś
1546 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2020-10-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH2020-10-13 do dziś
246 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2020-10-13 do dziś
346 35 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH2020-10-13 do dziś
446 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW2020-10-13 do dziś
546 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI2020-10-13 do dziś
646 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2020-10-13 do dziś
746 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2020-10-13 do dziś
846 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2020-10-13 do dziś
946 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH2020-10-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-26 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-02-22 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-08 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-20 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-01-26 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-01-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów