„KM FINANCE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-15 godz. 13:13:11
Numer KRS: 0000102925
Numer REGON: 010699699
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-03-27
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2017-02-03
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/28388/16/680]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-03-27 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 010699699 NIP 11800598792015-10-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„KM FINANCE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-05-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze 407992002-03-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-03-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat NOWODWORSKI gmina NOWY DWÓR MAZOWIECKI miejscowość NOWY DWÓR MAZOWIECKI2015-10-19 do dziś
2. Adresmiejscowość NOWY DWÓR MAZOWIECKI ulica UL. WARSZAWSKA nr domu 8B nr lokalu 6 kod pocztowy 05-100 poczta NOWY DWÓR MAZOWIECKI kraj POLSKA 2015-10-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 21.06.1994 R. PRZED NOTARIUSZEM ANNĄ CHEŁSTOWSKĄ PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, UL. PODWALE 13; REP. A NR 3780/94; AKT NOTARIALNY Z DNIA 03.12.2001 R. PRZED ANNĄ MALINOWSKĄ, ASESOREM NOTARIALNYM Z-CĄ AGNIESZKI GENCZELEWSKIEJ, NOTARIUSZA PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ W WARSZAWIE, UL. ŻURAWIA 47/49; REP. A NR 3913/2001- TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI ZMIANA § 5, 6, 8, 11, 12, 172002-03-27 do dziś
210 GRUDNIA 2003 R. NOTARIUSZ PAWEŁ ZBIGNIEW CUPRIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 9431/2003 ZMIANA: § 5, § 7, § 12, § 132003-12-18 do dziś
309 CZERWCA 2004 R., REPERTORIUM A NR 5172/2004, NOTARIUSZ PAWEŁ ZBIGNIEW CUPRIAK, KANCELARIA NOTARIALNA,00-131 WARSZAWA, UL. GRZYBOWSKA 2 LOK. 26 B, ZMIENIONO: § 2, § 7, § 8, § 10, § 11, § 12, § 13, § 15, § 16; DODANYO: § 7 A); USUNIĘTO: § 172004-07-15 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 13.07.2005 R., REP. A NR 5159/2005, ASESOR NOTARIALNY IZABELLA SOROKO, ZASTĘPCA PAWŁA ZBIGNIEWA CUPRIAKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIANA: §10, §13 UST. 1; USUNIĘTO: §122005-08-01 do dziś
525 KWIETNIA 2006 R., REPERTORIUM A NR. 799/2006, NOTARIUSZ PIOTR MACIEJKO, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. PUŁAWSKA 14. ZMIANA: §2, §3.2006-05-08 do dziś
6DATA SPORZĄDZENIA AKTU: 07 WRZEŚNIA 2007 R. REPERTORIU A NR: 1959/2007 OZNACZENIE NOTARIUSZA: PIOTR MACIEJKO, NOTARIUSZ OZNACZENIE KANCELARII NOTARIALNEJ: KANCELARIA NOTARIALNA, 02-512 WARSZAWA, UL. PUŁAWSKA 14 NUMER ZMIENIONEGO PARAGRAFU UMOWY: PAR. 52007-09-28 do dziś
7AKT NOTARIALNY Z DNIA 25.08.2015R., REP. A NR 2429/2015, NOTARIUSZ ANETA SITNICKA-URBANIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL.OGRODOWA 49A LOK.1, 00-873 WARSZAWA, -ZMIANA PAR.3 UST.1, PAR.5 UMOWY SPÓŁKI2015-10-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-03-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-03-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALSKI2006-05-08 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF SŁAWOMIR2006-05-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-05-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 90.000,00 ZŁ2015-10-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-10-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALSKA2015-10-19 do dziś
2. ImionaMARIA ANNA2015-10-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁ2015-10-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-10-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 PLN2002-03-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-03-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZADU WIELOOSOBOWEGO, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH WSPÓLNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2003-12-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALSKI2003-12-18 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF SŁAWOMIR2003-12-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-12-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-12-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-12-18 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy178 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2015-10-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy178 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2015-10-19 do dziś
278 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2015-10-19 do dziś
366 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-10-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 1.1.2001 -31.12.2001 data złożenia 06.03.2002 3. okres za jaki złożono dokument 1.1.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 1.1.2001 -31.12.20012002-06-24 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 09.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-07-16 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 15.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-08-01 do dziś
4data złożenia 13.07.2006 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-08-07 do dziś
5data złożenia 18.09.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-09-28 do dziś
6data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-08-07 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-09-28 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-08-07 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-09-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów