„BUDMEL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-17 godz. 12:00:30
Numer KRS: 0000102749
Numer REGON: 017508490
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-03-27
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2005-12-02
Sygnatura akt[WA.XX NS-REJ.KRS/29417/5/200]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-03-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUDMEL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-03-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-03-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2005-12-02 do dziś
2. Adresulica AL. PRYMASA TYSIĄCLECIA nr domu 66 kod pocztowy 01-424 poczta WARSZAWA 2005-12-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z DNIA 07.03.2002 R. -NOTARIUSZ KRYSTYNA KĘDRA, KN W WARSZAWIE, NR REP. A 1089/2002;2002-03-27 do dziś
203.12.2002 R., REP. A-12180/2002, NOTARIUSZ BARBARA WRÓBLEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 8 I 122003-05-13 do dziś
326.02.2004 -AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 2123/2004 SPORZĄDZONY W KANC. NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY AL. SOLIDARNOŚCI 53 LOK. 24 PRZED ASESOREM NOTARIALNYM ŁUCJĄ KALISZ ZASTĘPCĄ NOTARIUSZA IWONY STARZYK-WOJNAR. ZMIANA PAR. 6 UMOWY SPÓŁKI2004-03-05 do dziś
404.10.2005 R., REP. A NR 8467/2005, NOTARIUSZ BARBARA WRÓBLEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, AL. SOLIDARNOŚCI 53 LOK. 24, ZMIANA § 22 I § 272005-12-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-03-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-03-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBAZYKA2005-12-02 do dziś
2. ImionaANZHELA2005-12-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 840 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 420.000,00 ZŁOTYCH2005-12-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2005-12-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego420000,00 PLN2003-05-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1170000,00 PLN2002-03-27 do dziś
2250000,00 PLN2003-05-13 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-03-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2005-12-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBAZYKA2005-12-02 do dziś
2. ImionaANZHELA2005-12-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2005-12-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-12-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy131 10 A PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2002-03-27 do dziś
245 25 E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2002-03-27 do dziś
345 31 A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI2002-03-27 do dziś
445 31 B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH2002-03-27 do dziś
545 31 C INSTALOWANIE DŹWIGÓW OSOBOWYCH I TOWAROWYCH I RUCHOMYCH SCHODÓW2002-03-27 do dziś
645 31 D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2002-03-27 do dziś
745 32 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH2002-03-27 do dziś
845 33 A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH2002-03-27 do dziś
945 33 B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH2002-03-27 do dziś
1045 33 C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH2002-03-27 do dziś
1145 34 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2002-03-27 do dziś
1231 10 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY, KONSERWACJI I PRZEZWAJANIA SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW2002-03-27 do dziś
1351 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI2002-03-27 do dziś
1452 HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2002-03-27 do dziś
1564 20 C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA2002-03-27 do dziś
1664 20 D RADIOKOMUNIKACJA2002-03-27 do dziś
1764 20 F TELEWIZJA KABLOWA2002-03-27 do dziś
1864 20 G POZOSTAŁE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE2002-03-27 do dziś
1960 2 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY2002-03-27 do dziś
2063 1 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2002-03-27 do dziś
2163 2 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2002-03-27 do dziś
2263 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ2002-03-27 do dziś
2345 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE2002-03-27 do dziś
2472 INFORMATYKA2002-03-27 do dziś
2574 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2002-03-27 do dziś
2674 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2002-03-27 do dziś
2774 84 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA2002-03-27 do dziś
2845 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2002-03-27 do dziś
2945 21 B WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW MOSTOWYCH2002-03-27 do dziś
3045 21 C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZESYŁOWYCH2002-03-27 do dziś
3145 21 D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH -LOKALNYCH2002-03-27 do dziś
3245 22 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2002-03-27 do dziś
3345 25 C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH2002-03-27 do dziś
3450 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2004-03-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów