CT COMFORT TECHNIK DOROTA TKACZ, ZBIGNIEW TKACZ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000102735
Numer REGON: 272674957
Numer NIP: 6261013507
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-03-26
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2021-09-29
Sygnatura akt[RDF/336288/21/880]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-03-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCT COMFORT TECHNIK DOROTA TKACZ, ZBIGNIEW TKACZ SPÓŁKA JAWNA2008-09-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-03-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat TARNOGÓRSKI gmina ŚWIERKLANIEC miejscowość NAKŁO ŚLĄSKIE2015-01-23 do dziś
2. Adresmiejscowość NAKŁO ŚLĄSKIE ulica UL. LASOWICKA nr domu 127 kod pocztowy 42-620 poczta ŚWIERKLANIEC kraj POLSKA 2015-01-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki131.12.2001 R. 01.01.2002 R. ZMIANA: PAR. 1; PAR. 2; PAR. 3; PAR. 4; PAR. 5; PAR. 6; PAR. 7; PAR. 8; PAR. 9; PAR. 10; PAR. 11; PAR. 12; PAR. 13; PAR. 14; PAR. 15; PAR. 16; PAR. 17; PAR. 18; PAR. 19; PAR. 20; PAR. 212002-03-26 do dziś
201.09.2008 R. -ZMIENIONO § 2 UMOWY SPÓŁKI 02.09.2008 R. -ZMIENIONO § 6 PKT 2 UMOWY SPÓŁKI2008-09-24 do dziś
327.10.2014 R. ZMIENIONO: § 3 UMOWY SPÓŁKI2015-01-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-03-26 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-03-26 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleNA ZASADZIE ART. 26 PAR. 4 KSH2002-03-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaC+T COMFORT TECHNIK BYTOM SPÓŁKA CYWILNA ZBIGNIEW TKACZ, EUGENIUSZ NIEMCZYK2002-03-26 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-03-26 do dziś
3. Numer w rejestrze30062; 300632002-03-26 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrURZĄD MIEJSKI W BYTOMIU2002-03-26 do dziś
5. Numer REGON2726749572002-03-26 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTKACZ2008-09-24 do dziś
2. ImionaDOROTA URSZULA2008-09-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-09-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2008-09-24 do dziś
2
4. Numer KRSTAK2002-03-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-03-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-26 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTKACZ2002-03-26 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW LUDWIK2002-03-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-26 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-03-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-03-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-26 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-03-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW ODDZIELNIE2002-03-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTKACZ2008-09-24 do dziś
2. ImionaDOROTA URSZULA2008-09-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-09-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTKACZ2002-03-26 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW LUDWIK2002-03-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-26 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy134 30 A PRODUKCJA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH I ICH SILNIKÓW2002-03-26 do dziś
236 12 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH POZOSTAŁA2002-03-26 do dziś
351 70 A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA SPECJALIZOWANA2002-03-26 do dziś
450 30 A SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH2002-03-26 do dziś
550 30 B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH2002-03-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-14 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-30 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-12 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów