„A.KAPUŚCIK-BIURO ARCHITEKTONICZNE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000102640
Numer REGON: 014880250
Numer NIP: 9512041202
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-03-27
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2022-10-12
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/39785/22/948]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-03-27 do dziś
2. Numer REGON\NIP0148802502002-03-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A. KAPUŚCIK-BIURO ARCHITEKTONICZNE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-03-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze 558172002-03-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-03-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2022-10-12 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. RAJSKA nr domu 6 nr lokalu 65 kod pocztowy 02-654 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2022-10-12 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejKAPUSCIK.MICHAL@GMAIL.COM2022-10-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY 11.01.1999, NOTARIUSZ JOLANTA BAREJ; KANCELARIA NOTARIALNA S.C. JOLANTA BAREJ, ELŻBIETA BAREJ-MAGIERA, UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 4/6 WARSZAWA, REPERTORIUM A NR 78/1999 ZMIANA : AKT NOTARIALNY 11.02.2002 R. NOTARIUSZ JOLANTA BAREJ KANCELARIA NOTARIALNA S.C. JOLANTA BAREJ, ELŻBIETA BAREJ-MAGIERA UL. BONIFRATERSKA 6 LOK.17 WARSZAWA, REPERTORIUM 685/2002 ZMIANY: PAR: 1, 7, 8, 9, 11, 12, 17, 18, 20, 24, 28 -TEKST JEDNOLITY2002-03-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-03-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-03-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAPUŚCIK2022-10-12 do dziś
2. ImionaMICHAŁ JAN2022-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50 000,00 ZŁOTYCH2022-10-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2022-10-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2008-04-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-03-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2002-03-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAPUŚCIK2022-10-12 do dziś
2. ImionaMICHAŁ JAN2022-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-10-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-10-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2022-01-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy171 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2022-01-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.11.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-12-04 do dziś
2data złożenia 29.11.2006 okres 01.01.2003 -31.12.20032006-12-04 do dziś
3data złożenia 29.11.2006 okres 01.01.2004 -31.12.20042006-12-04 do dziś
4data złożenia 02.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-09 do dziś
5data złożenia 02.07.2007 okres 04.04.2002 R. -31.12.2002 R.2007-07-09 do dziś
6data złożenia 08.10.2013 okres 01.01.2008 - 31.12.20082013-11-25 do dziś
7data złożenia 08.10.2013 okres 01.01.2009 - 31.12.20092013-11-25 do dziś
8data złożenia 08.10.2013 okres 01.01.2010 - 31.12.20102013-11-25 do dziś
9data złożenia 08.10.2013 okres 01.01.2011 - 31.12.20112013-11-25 do dziś
10data złożenia 08.10.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-11-25 do dziś
11data złożenia 08.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-15 do dziś
12data złożenia 05.10.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-07 do dziś
13data złożenia 29.12.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-23 do dziś
14data złożenia 29.12.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-02-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-12-04 do dziś
201.01.2003 -31.12.20032006-12-04 do dziś
301.01.2004 -31.12.20042006-12-04 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-09 do dziś
504.04.2002 R. -31.12.2002 R.2007-07-09 do dziś
601.01.2008 - 31.12.20082013-11-25 do dziś
701.01.2009 - 31.12.20092013-11-25 do dziś
801.01.2010 - 31.12.20102013-11-25 do dziś
901.01.2011 - 31.12.20112013-11-25 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-11-25 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-15 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-07 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-23 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-02-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-12-04 do dziś
201.01.2003 -31.12.20032006-12-04 do dziś
301.01.2004 -31.12.20042006-12-04 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-09 do dziś
504.04.2002 R. -31.12.2002 R.2007-07-09 do dziś
601.01.2008 - 31.12.20082013-11-25 do dziś
701.01.2009 - 31.12.20092013-11-25 do dziś
801.01.2010 - 31.12.20102013-11-25 do dziś
901.01.2011 - 31.12.20112013-11-25 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-11-25 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-15 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-07 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-02-23 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2021-09-222021-10-29 do dziś