FIRMA HANDLOWA J. M. GOCEK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000102541
Numer REGON: 470565666
Numer NIP: 7330002520
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-03-26
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2023-05-29
Sygnatura akt[RDF/491582/23/654]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-03-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA J. M. GOCEK SPÓŁKA JAWNA2002-03-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-03-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ZGIERSKI gmina GŁOWNO miejscowość ANTONIEW2002-03-26 do dziś
2. Adresnr domu 8 miejscowość ANTONIEW kod pocztowy 95-015 poczta GŁOWNO kraj POLSKA 2002-03-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ Z 4.09.1990 R. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z 12.12.2001 R. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW Z 14.12.2001 R. -ZMIANA PAR. 9 PKT 2 UMOWY SPÓŁKI2002-03-26 do dziś
2ANEKS Z DNIA 19.12.2003 R., ZMIENIONO § 6.2004-03-08 do dziś
324.06.2005 R. -ZMIANA § 7 UMOWY2005-08-04 do dziś
4ANEKS Z DNIA 14.06.2006 -ZMIANA § 7 UMOWY2006-08-31 do dziś
525.05.2015R., DODANIE § 13 A UMOWY, 02.07.2015R. ZMIANA § 6 UMOWY.2015-07-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-03-26 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-03-26 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA W TRYBIE ART. 26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH ZE SPÓŁKI CYWILNEJ POD NAZWĄ: SPÓŁKA HANDLOWA ART. BUDOWLANE, OPAŁOWE, NAWOZY SZTUCZNE JANUSZ GOCEK, MAŁGORZATA GOCEK2002-03-26 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOCEK2020-06-25 do dziś
2. ImionaMICHAŁ TOMASZ2020-06-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-06-25 do dziś
2
2. ImionaMAŁGORZATA HELENA2002-03-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-26 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-03-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-03-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-26 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOCEK2002-03-26 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-03-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-03-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-26 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-03-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2002-03-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOCEK2002-03-26 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA HELENA2002-03-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOCEK2021-10-11 do dziś
2. ImionaMICHAŁ TOMASZ2021-10-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-11 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-07-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2015-07-09 do dziś
246 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2015-07-09 do dziś
346 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2015-07-09 do dziś
447 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-07-09 do dziś
552 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2015-07-09 do dziś
649 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2015-07-09 do dziś
745 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-07-09 do dziś
845 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-07-09 do dziś
945 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-07-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 10.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-10-09 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R -31.12.2003 R data złożenia 16.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R -31.12.2003 R2004-09-09 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 22.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.20042005-08-04 do dziś
4data złożenia 29.06.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-08-31 do dziś
5data złożenia 13.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-08-31 do dziś
2ZA ROK 20062007-07-24 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-13 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-26 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-28 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-27 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów