„S.D. MULTIMEDIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000102484
Numer REGON: 015106882
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-03-26
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2004-11-05
Sygnatura akt[WA.XXI NS-REJ.KRS/23325/4/189]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-03-26 do dziś
2. Numer REGON\NIP0151068822002-11-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„S.D. MULTIMEDIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-11-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-03-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PRUSZKOWSKI gmina RASZYN miejscowość RASZYN2002-03-26 do dziś
2. Adresulica SPORTOWA nr domu 15 kod pocztowy 05-090 poczta RASZYN 2004-11-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 15 MARCA 2002 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ANNĘ BRZOZOWSKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL. NOWOGRODZKIEJ 38 M. 9 W WARSZAWIE, REP. A NR 1217/2002.2002-03-26 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 22.11.2002; REPERTORIUM A NR 6499/2002 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ANNĘ BRZOZOWSKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE -ZMIANA PAR. 2 UMOWY2002-11-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-03-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-03-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIADEREK2004-11-05 do dziś
2. ImionaELŻBIETA MONIKA2004-11-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-11-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2004-11-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-11-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDWORAK2002-03-26 do dziś
2. ImionaALBERT JACEK2002-03-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 25000 PLN (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY)2002-03-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-03-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2002-03-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-03-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2002-03-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIADEREK2002-03-26 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR WINCENTY2002-03-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-03-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-03-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDWORAK2002-03-26 do dziś
2. ImionaALBERT JACEK2002-03-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2002-03-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-03-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-03-26 do dziś
251 70 A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA2002-03-26 do dziś
372 10 Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2002-03-26 do dziś
474 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2002-03-26 do dziś
574 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-03-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów