FIRMA HANDLOWA „MAR-TAD” MARIA I TADEUSZ JĘDRUSIK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-09-26 godz. 14:11:15
Numer KRS: 0000102404
Numer REGON: 276060790
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-03-25
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2023-07-05
Sygnatura akt[RDF/523427/23/410]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-03-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „MAR-TAD” MARIA I TADEUSZ JĘDRUSIK SPÓŁKA JAWNA2002-03-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-03-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. ZABRZE gmina M. ZABRZE miejscowość ZABRZE2002-03-25 do dziś
2. Adresulica STRUZIKA nr domu 10A nr lokalu 11 miejscowość ZABRZE kod pocztowy 41-800 poczta ZABRZE kraj POLSKA 2002-03-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki118.02.2002 R.2002-03-25 do dziś
2ANEKS Z DNIA 11.10.2002 R. DO UMOWY SPÓŁKI -ZMIANA PAR. 5 UMOWY SPÓŁKI2002-11-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-03-25 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-03-25 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 18.02.2002 R. PRZEKSZTAŁCENIE W TRYBIE ART. 26 PAR. 4 KSH2002-03-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA „MAR-TAD” MARIA I TADEUSZ JĘDRUSIK S.C.2002-03-25 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-03-25 do dziś
3. Numer w rejestrze175/01; 176/012002-03-25 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrPREZYDENT MIASTA ZABRZE2002-03-25 do dziś
5. Numer REGON2760607902002-03-25 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJĘDRUSIK2002-03-25 do dziś
2. ImionaMARIA2002-03-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-25 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-03-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-03-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJĘDRUSIK2002-03-25 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2002-03-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-25 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-03-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-03-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-25 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-03-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ2002-03-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJĘDRUSIK2002-03-25 do dziś
2. ImionaMARIA2002-03-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJĘDRUSIK2002-03-25 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2002-03-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-25 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH2002-03-25 do dziś
252 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH2002-11-25 do dziś
351 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH2002-11-25 do dziś
451 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY I PRZYPRAW2002-11-25 do dziś
551 38 B SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI2002-11-25 do dziś
651 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2002-11-25 do dziś
752 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2002-11-25 do dziś
852 12 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2002-11-25 do dziś
952 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW2002-11-25 do dziś
1052 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CHLEBA, CIAST, WYROBÓW PIEKARNICZYCH I CUKIERNICZYCH2002-11-25 do dziś
1152 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH2002-11-25 do dziś
1252 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH2002-11-25 do dziś
1351 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH2002-11-25 do dziś
1452 27 A SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MLECZNYCH I JAJ W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2002-11-25 do dziś
1552 27 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-11-25 do dziś
1652 47 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK, GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH2002-11-25 do dziś
1752 62 A SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI I PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2002-11-25 do dziś
1860 24 A USŁUGI TRANSPORTOWO-CIĘŻAROWE2002-11-25 do dziś
1915 12 Z PRODUKCJA MIĘSA DROBIOWEGO I KRÓLICZEGO2002-11-25 do dziś
2051 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2002-11-25 do dziś
2151 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW MLECZARSKICH, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH2002-11-25 do dziś
2251 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH2002-11-25 do dziś
2351 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2002-11-25 do dziś
2451 35 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH2002-11-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-23 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-08-03 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-15 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów