PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000102192
Numer REGON: 810563259
Numer NIP: 8510018902
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-03-28
Ostatni wpis Nr wpisu53Data dokonania wpisu2022-07-21
Sygnatura akt[RDF/409020/22/73]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-03-28 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 810563259 NIP 85100189022007-12-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-06-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SZCZECINIE nr w rejestrze 37002002-03-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-03-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-06-22 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJE JEROZOLIMSKIE nr domu 142B kod pocztowy 02-305 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY REP. A NR 199/1994 Z DNIA 18.01.1994 R. SPORZĄDZONY W SZCZECINIE W KN PRZED NOTARIUSZEM JOLANTĄ ZARECKĄ AKT NOTARIALNY REP. 14136/2001 R. Z DNIA 07.11.2001 R. SPORZĄDZONY W KN SPÓŁCE CYWILNEJ NOTARIUSZ ZOFII DALESZYŃSKIEJ, NOTARIUSZ IZABELI NAJMRODZKIEJ MŁODOJEWSKIEJ 70-445 SZCZECIN, UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ 17 PRZED NOTARIUSZEM ZOFIĄ DALESZYŃSKĄ ZMIANA PARAGRAFÓW: 2, 6, 8, 9, 10, 12 UST. 2, 15, 26, 17, 18, 22, 24, 252002-03-28 do dziś
219 LISTOPADA 2007 R., REP. A NR 11.377/2007, NOTARIUSZ DOBROSŁAWA KUNIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE; ZMIANA BRZMIENIA § 32007-12-14 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 9 LISTOPADA 2010 R., REP. A NR 2125/2010, NOTARIUSZ TOMASZ WOJCIECHOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE -ZMIENIONO § §: 6, 8 UST. 1 I 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 -WYKREŚLONO § §: 28, 29, 302010-12-28 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 28 KWIETNIA 2016 R., REP. A NR 1827/2016, NOTARIUSZ TOMASZ WOJCIECHOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE - ZMIENIONO: §2, §3, §15 UST.3, §18 UST.1, §23 UST.3, - PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2016-06-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-03-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-03-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLAFARGE KRUSZYWA I BETON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-06-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0104158512016-06-22 do dziś
4. Numer KRS0000069305 2016-06-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3.901 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.901.000,00 ZŁ.2016-06-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2016-06-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego3901000,00 ZŁ2006-09-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport12.367.600,00 PLN2002-03-28 do dziś
2250000,00 ZŁ2006-09-11 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-03-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEJ OSOBY, OSOBA TA JEST UPRAWNIONA DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ LUB PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ LUB PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2016-06-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGUESNU2018-10-26 do dziś
2. ImionaXAVIER2018-10-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-10-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-10-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWŁOWSKI2010-11-25 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF RYSZARD2010-11-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-11-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2010-12-28 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaROBAK2017-02-10 do dziś
2. ImionaDAWID2017-02-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2017-02-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-02-10 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaPALIŁO2012-12-03 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2012-12-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-12-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2012-12-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-12-03 do dziś
55. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2012-12-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-12-03 do dziś
65. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI2015-04-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-04-30 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUCHORZ2017-02-10 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF FRANCISZEK2017-02-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2017-02-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-02-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoPOPIELIŃSKA2016-06-22 do dziś
2. ImionaJOANNA ALINA2016-06-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-06-22 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA2016-06-22 do dziś
21. NazwiskoKLIMCZEWSKA2017-06-28 do dziś
2. ImionaMONIKA GRAŻYNA2017-06-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-06-28 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z PROKURENTEM ALBO CZŁONKIEM ZARZĄDU2017-06-28 do dziś
31. NazwiskoWĄCHAŁA2021-05-24 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2021-05-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-05-24 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA2021-05-24 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy123 69 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z BETONU, GIPSU I CEMENTU2010-12-28 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-12-28 do dziś
342 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2010-12-28 do dziś
442 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-12-28 do dziś
543 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-12-28 do dziś
642 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2010-12-28 do dziś
743 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2010-12-28 do dziś
843 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2010-12-28 do dziś
923 63 Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ2010-12-28 do dziś
1023 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU2017-02-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 15.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-10-23 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.- 31.12.2003 R. data złożenia 08.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.- 31.12.2003 R.2004-07-23 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 16.08.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-09-06 do dziś
4data złożenia 07.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-09-11 do dziś
5data złożenia 16.12.2008 okres 1 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062008-12-18 do dziś
6data złożenia 16.12.2008 okres 1 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-12-18 do dziś
7data złożenia 13.08.2009 okres 1 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-09-22 do dziś
8data złożenia 09.08.2010 okres 1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-09-16 do dziś
9data złożenia 23.02.2012 okres 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102012-03-30 do dziś
10data złożenia 08.08.2012 okres 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-10-10 do dziś
11data złożenia 01.07.2013 okres 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-08-19 do dziś
12data złożenia 17.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-20 do dziś
13data złożenia 25.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-14 do dziś
14data złożenia 25.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-05 do dziś
15data złożenia 18.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-30 do dziś
16data złożenia 17.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-17 do dziś
17data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
18data złożenia 16.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-16 do dziś
19data złożenia 12.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-12 do dziś
20data złożenia 21.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-21 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta11 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102012-03-30 do dziś
21 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-10-10 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-17 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-16 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-12 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-09-11 do dziś
21 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062008-12-18 do dziś
31 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-12-18 do dziś
41 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-09-22 do dziś
51 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-09-16 do dziś
61 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102012-03-30 do dziś
71 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-10-10 do dziś
81 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-08-19 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-20 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-14 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-05 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-30 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-17 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-16 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-12 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R.- 31.12.2003 R.2004-07-23 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-09-06 do dziś
301.01.2005 -31.12.20052006-09-11 do dziś
41 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062008-12-18 do dziś
51 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-12-18 do dziś
61 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-09-22 do dziś
71 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-09-16 do dziś
81 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102012-03-30 do dziś
91 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-10-10 do dziś
101 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-08-19 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-20 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-14 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-05 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-30 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-17 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-16 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-12 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów