FIRMA HANDLOWA „ZEW” MOSIŃSKI, CHONDZYŃSKI, BRASZKA. SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000102099
Numer REGON: 750447559
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-04-10
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2023-06-07
Sygnatura akt[RDF/495494/23/958]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-04-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „ZEW” MOSIŃSKI, CHONDZYŃSKI, BRASZKA. SPÓŁKA JAWNA2002-04-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-04-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁOWICKI gmina ŁOWICZ miejscowość ŁOWICZ2002-04-10 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁOWICZ ulica UL. PODGRODZIE nr domu 11 kod pocztowy 99-400 poczta ŁOWICZ kraj POLSKA 2018-11-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki130 LISTOPADA 2001 R.2002-04-10 do dziś
2ZMIANA UMOWY SPÓŁKI Z DNIA 25 LISTOPADA 2019 ROKU. ZMIENIONO PARAGRAF 6 UMOWY.2019-12-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-04-10 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-04-10 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE W SPÓŁKĘ JAWNĄ W TRYBIE ART. 26 PAR 4 KSH. ZDZISŁAW MOSIŃSKI, EDWARD CHONDZYŃSKI, WOJCIECH BRASZKA, - FIRMA HANDLOWA „ZEW” WOJCIECH BRASZKA, EDWARD CHONDZYŃSKI, ZDZISŁAW MOSIŃSKI SPÓŁKA CYWILNA. EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ-3860.2002-04-10 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRASZKA2002-04-10 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2002-04-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-10 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-04-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-04-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-04-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-04-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHONDZYŃSKI2002-04-10 do dziś
2. ImionaEDWARD WIESŁAW2002-04-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-10 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-04-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-04-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-04-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-04-10 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOSIŃSKI2002-04-10 do dziś
2. ImionaZDZISŁAW WACŁAW2002-04-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-10 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-04-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-04-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-04-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-04-10 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-04-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH WSPÓLNIKÓW ŁĄCZNIE.2002-04-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOSIŃSKI2002-04-10 do dziś
2. ImionaZDZISŁAW WACŁAW2002-04-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHONDZYŃSKI2002-04-10 do dziś
2. ImionaEDWARD WIESŁAW2002-04-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-10 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRASZKA2002-04-10 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2002-04-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-10 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-12-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2019-12-10 do dziś
247 54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-12-10 do dziś
347 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-12-10 do dziś
445 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2019-12-10 do dziś
546 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2019-12-10 do dziś
646 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2019-12-10 do dziś
747 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-12-10 do dziś
847 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-12-10 do dziś
946 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2019-12-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-21 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-11 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów