SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „FAMILIA”

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000102054
Numer REGON: 000937089
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-03-22
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2022-11-21
Sygnatura akt[RDF/458707/22/359]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-03-22 do dziś
2. Numer REGON\NIP0009370892002-03-22 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „FAMILIA”2002-03-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY-PRAGI W WARSZAWIE nr w rejestrze ARS XIV.15552002-03-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-03-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-04-20 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. RYBNICKA nr domu 81 kod pocztowy 02-432 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-11-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu121.11.1981 R. UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 19.01.2002 R. PRZYJĘTO NOWY TEKST JEDNOLITY STATUTU UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 15.03.2002 R. ZMIENIONO §46 PKT 1, SKREŚLONO §46 PKT 3, DODANO §50 ZŁOŻONO TEKST JEDNOLITY2002-03-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-03-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-03-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK)2002-03-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoWOŹNIAK2020-12-17 do dziś
2. ImionaMONIKA ELŻBIETA2020-12-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-12-17 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-12-17 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-12-17 do dziś
21. NazwiskoMAZUREK RYLSKA2020-12-17 do dziś
2. ImionaMONIKA2020-12-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-12-17 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPTREZES ZARZĄDU2020-12-17 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-12-17 do dziś
31. NazwiskoTATAR2020-12-17 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW WITOLD2020-12-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-12-17 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2020-12-17 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-12-17 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-03-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGODLEWSKI2020-12-17 do dziś
2. ImionaBENEDYKT2020-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaROJEK2020-12-17 do dziś
2. ImionaROMAN2020-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-17 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWILK2020-12-17 do dziś
2. ImionaZDZISŁAW2020-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-17 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2017-04-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.11.2009 okres 01.01.2003 -31.12.20032009-12-03 do dziś
2data złożenia 30.11.2009 okres 01.01.2004 -31.12.20042009-12-03 do dziś
3data złożenia 30.11.2009 okres 01.01.2005 -31.12.20052009-12-03 do dziś
4data złożenia 30.11.2009 okres 01.01.2006 -31.12.20062009-12-03 do dziś
5data złożenia 30.11.2009 okres 01.01.2007 -31.12.20072009-12-03 do dziś
6data złożenia 30.11.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-12-03 do dziś
7data złożenia 06.05.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-05-20 do dziś
8data złożenia 06.04.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-04-14 do dziś
9data złożenia 04.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-23 do dziś
10data złożenia 06.05.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-06-26 do dziś
11data złożenia 13.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-29 do dziś
12data złożenia 13.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-19 do dziś
13data złożenia 01.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-07 do dziś
14data złożenia 02.11.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-02 do dziś
15data złożenia 13.10.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-13 do dziś
16data złożenia 13.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
17data złożenia 25.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-25 do dziś
18data złożenia 21.11.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-21 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2003 -31.12.20032009-12-03 do dziś
201.01.2004 -31.12.20042009-12-03 do dziś
301.01.2005 -31.12.20052009-12-03 do dziś
401.01.2006 -31.12.20062009-12-03 do dziś
501.01.2007 -31.12.20072009-12-03 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082009-12-03 do dziś
701.01.2009 -31.12.20092010-05-20 do dziś
801.01.2010 -31.12.20102011-04-14 do dziś
901.01.2011 -31.12.20112012-07-23 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-06-26 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-29 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-19 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-07 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-02 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-13 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-25 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2003 -31.12.20032009-12-03 do dziś
201.01.2004 -31.12.20042009-12-03 do dziś
301.01.2005 -31.12.20052009-12-03 do dziś
401.01.2006 -31.12.20062009-12-03 do dziś
501.01.2007 -31.12.20072009-12-03 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082009-12-03 do dziś
701.01.2009 -31.12.20092010-05-20 do dziś
801.01.2010 -31.12.20102011-04-14 do dziś
901.01.2011 -31.12.20112012-07-23 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-06-26 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-29 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-19 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-07 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-02 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów