FIRMA HANDLOWA MATTEO JUREWICZ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-09-28 godz. 13:08:30
Numer KRS: 0000102005
Numer REGON: 631262421
Numer NIP: 7841990387
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-03-25
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2023-06-05
Sygnatura akt[RDF/494029/23/362]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-03-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA MATTEO JUREWICZ SPÓŁKA JAWNA2002-03-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-03-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat GNIEŹNIEŃSKI gmina CZERNIEJEWO miejscowość CZERNIEJEWO2002-03-25 do dziś
2. Adresulica POZNAŃSKA nr domu 15 miejscowość CZERNIEJEWO kod pocztowy 62-250 poczta CZERNIEJEWO kraj POLSKA 2002-03-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki11.12.2001 R.2002-03-25 do dziś
201.01.2007 R., 29.09.2007 R., 02.07.2008 R., 22.09.2008 R., 30.09.2008 R.; ZMIENIONO § 3, § 5.2008-11-21 do dziś
3ZMIANA UMOWY 2 LISTOPADA 2009 R. ZMIANA § 9 PKT 1, § 9 PKT 22009-11-26 do dziś
430.09.2010 R., ZMIENIONO § 3, § 5 23.09.2011 R., DODANO § 8A2011-12-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-03-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJUREWICZ2002-03-25 do dziś
2. ImionaDARIUSZ BRONISŁAW2002-03-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-25 do dziś
4. Numer KRSNIE2002-03-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJUREWICZ2002-03-25 do dziś
2. ImionaWALDEMAR JAN2002-03-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-25 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-03-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-03-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-25 do dziś
3
4. Numer KRSTAK2002-03-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-03-25 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-03-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ.2002-03-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJUREWICZ2002-03-25 do dziś
2. ImionaWALDEMAR JAN2002-03-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJUREWICZ2002-03-25 do dziś
2. ImionaDARIUSZ BRONISŁAW2002-03-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-25 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2008-11-21 do dziś
247 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-11-21 do dziś
377 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2008-11-21 do dziś
477 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2008-11-21 do dziś
568 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2008-11-21 do dziś
645 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2008-11-21 do dziś
745 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2008-11-21 do dziś
845 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2008-11-21 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-12-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.03.2006 okres ZA 2002 ROK2006-04-11 do dziś
2data złożenia 08.03.2006 okres ZA 2003 ROK2006-04-11 do dziś
3data złożenia 08.03.2006 okres ZA 2004 ROK2006-04-11 do dziś
4data złożenia 21.10.2010 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2010-11-08 do dziś
5data złożenia 21.10.2010 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2010-11-08 do dziś
6data złożenia 21.10.2010 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2010-11-08 do dziś
7data złożenia 21.10.2010 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-11-08 do dziś
8data złożenia 25.11.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-12-07 do dziś
9data złożenia 08.11.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-12-09 do dziś
10data złożenia 30.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-11 do dziś
11data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-11 do dziś
12data złożenia 04.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-22 do dziś
13data złożenia 13.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-01 do dziś
14data złożenia 29.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-07 do dziś
15data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-17 do dziś
16data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
17data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
18data złożenia 27.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-27 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-12-09 do dziś
201.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-11 do dziś
301.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-11 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-22 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-01 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-07 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-17 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ZA 2002 ROK2006-04-11 do dziś
2ZA 2003 ROK2006-04-11 do dziś
3ZA 2004 ROK2006-04-11 do dziś
401.01.2005 R. -31.12.2005 R.2010-11-08 do dziś
501.01.2006 R. -31.12.2006 R.2010-11-08 do dziś
601.01.2007 R. -31.12.2007 R.2010-11-08 do dziś
701.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-11-08 do dziś
801.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-12-07 do dziś
901.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-12-09 do dziś
1001.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-11 do dziś
1101.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-11 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-22 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-01 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-07 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-17 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-27 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-14 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-07 do dziś
3OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów