TALARCZYK & KOWALSKI - SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0000101857
Numer REGON: 511451394
Numer NIP: 5711582588
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-03-21
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2024-01-18
Sygnatura akt[RDF/577724/24/437]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-03-21 do dziś
2. Numer REGON\NIP5114513942005-09-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTALARCZYK & KOWALSKI -SPÓŁKA JAWNA2005-09-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-03-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat DZIAŁDOWSKI gmina DZIAŁDOWO miejscowość DZIAŁDOWO2002-03-21 do dziś
2. Adresulica M.KONOPNICKIEJ nr domu 4 miejscowość DZIAŁDOWO kod pocztowy 13-200 poczta DZIAŁDOWO kraj POLSKA 2002-03-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki115 MARCA 2002 R.2002-03-21 do dziś
2ANEKSEM NR 2/2004 Z DNIA 10.04.2004 R. ZMIENIONO §4 UMOWY SPÓŁKI. ANEKSEM NR 1/2005 Z DNIA 31.05.2005 R. ZMIENIONO §1 UST. 2 I 3 UMOWY SPÓŁKI. ANEKSEM NR 2/2005 Z DNIA 14.07.2005 R. ZMIENIONO §4 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI.2005-09-07 do dziś
3ANEKSEM NR 1/2017 Z DNIA 20.02.2017 R. ZMIENIONO §4 UMOWY SPÓŁKI.2017-03-07 do dziś
401.03.2018 R. ZMIENIONO § 4 UMOWY2018-09-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-03-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALSKI2005-09-07 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2005-09-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-09-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2005-09-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTALARCZYK2018-09-17 do dziś
2. ImionaJACEK PIOTR2018-09-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-09-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-09-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-09-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-09-17 do dziś
3
4. Numer KRSNIE2002-03-21 do dziś
4
4. Numer KRSTAK2002-03-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-21 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-03-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ2002-03-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTALARCZYK2018-09-17 do dziś
2. ImionaJACEK PIOTR2018-09-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALSKI2005-09-07 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2005-09-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-09-07 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 33 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH2002-03-21 do dziś
274 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2002-03-21 do dziś
374 40 Z REKLAMA2002-03-21 do dziś
451 39 Z NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2002-03-21 do dziś
551 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH2002-03-21 do dziś
651 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2002-03-21 do dziś
751 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2002-03-21 do dziś
851 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2002-03-21 do dziś
952 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2002-03-21 do dziś
1052 12 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2002-03-21 do dziś
1168 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI2017-03-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-09 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-11 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-09 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-01-14 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-11 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-06 do dziś
7OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-01-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów