APTEKA „ZŁOTE ŁANY” MGR JANINA PERZYNA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000101725
Numer REGON: 070435090
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-03-22
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2024-04-08
Sygnatura akt[RDF/592842/24/579]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-03-22 do dziś
2. Numer REGON\NIP0704350902003-06-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA „ZŁOTE ŁANY” MGR JANINA PERZYNA SPÓŁKA JAWNA2002-03-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-03-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. BIELSKO-BIAŁA gmina M. BIELSKO-BIAŁA miejscowość BIELSKO-BIAŁA2002-03-22 do dziś
2. Adresulica JUTRZENKI nr domu 24 miejscowość BIELSKO-BIAŁA kod pocztowy 43-300 poczta BIELSKO-BIAŁA kraj POLSKA 2002-03-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki11 LUTEGO 1994 ROKU W BIELSKU-BIAŁEJ ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ ZMIENIONA ANEKSAMI Z DNIA: 1 STYCZNIA 1996 ROKU, 1 SIERPNIA 1996 ROKU, 1 GRUDNIA 1996 ROKU, 9 GRUDNIA 1996 ROKU, 16 PAŹDZIERNIK 1998 ROKU, 31 PAŹDZIERNIK 1998 ROKU ORAZ 8 PAŹDZIERNIKA 2001 ROKU2002-03-22 do dziś
22-11-2004, ZMIANA §2 PKT 12004-12-20 do dziś
330.11.2008 R., ZMIANA § 2 PKT 1 UMOWY SPÓŁKI2009-01-13 do dziś
4ANEKS DO UMOWY Z DNIA 01.05.2019 ROKU - ZMIANA § 4 UMOWY SPÓŁKI2019-06-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-03-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPERZYNA2002-03-22 do dziś
2. ImionaJANINA2002-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-22 do dziś
4. Numer KRSNIE2002-03-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPERZYNA2002-03-22 do dziś
2. ImionaRAFAŁ PIOTR2002-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-22 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-03-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-03-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-22 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPERZYNA2002-03-22 do dziś
2. ImionaJAKUB2002-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-22 do dziś
4. Numer KRSNIE2002-03-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-06-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-22 do dziś
TAK2019-06-19 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2019-06-19 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-03-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ2002-03-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPERZYNA2002-03-22 do dziś
2. ImionaJANINA2002-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPERZYNA2002-03-22 do dziś
2. ImionaRAFAŁ PIOTR2002-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-22 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPERZYNA2002-03-22 do dziś
2. ImionaJAKUB2002-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-22 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy121 10 Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH2009-01-13 do dziś
221 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2009-01-13 do dziś
347 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-01-13 do dziś
447 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-01-13 do dziś
547 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-01-13 do dziś
647 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-01-13 do dziś
773 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2009-01-13 do dziś
886 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-01-13 do dziś
996 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-01-13 do dziś
1047 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-05-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD 01-01-2002 DO 31-12.2002 data złożenia 28.04.2003 3. okres za jaki złożono dokument OD 01-01-2002 DO 31-12.20022003-06-10 do dziś
2okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2003 DO 31.12.2003 data złożenia 31.03.2004 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2003 DO 31.12.20032004-04-23 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 26.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.20042005-05-30 do dziś
4data złożenia 21.04.2006 okres 1.01.2005 -31.12.20052006-05-09 do dziś
5data złożenia 25.04.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-05-15 do dziś
6data złożenia 25.04.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-05-16 do dziś
7data złożenia 16.12.2008 okres 01.01.2008 -31.08.20082009-01-13 do dziś
8data złożenia 27.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-08 do dziś
9data złożenia 17.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-17 do dziś
10data złożenia 24.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-24 do dziś
11data złożenia 15.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
12data złożenia 30.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-30 do dziś
13data złożenia 21.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-21 do dziś
14data złożenia 31.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-31 do dziś
15data złożenia 08.04.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego11.01.2005 -31.12.20052006-05-09 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-05-15 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-05-16 do dziś
401.01.2008 -31.08.20082009-01-13 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-08 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-17 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-24 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-30 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-21 do dziś
11OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-31 do dziś
12OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów