HANDEL I USŁUGI „TEZET” M.Ł. CHWALISZ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000101677
Numer REGON: 004857460
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-03-29
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2022-12-09
Sygnatura akt[RDF/461387/22/508]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-03-29 do dziś
2. Numer REGON\NIP0048574602002-03-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHANDEL I USŁUGI „TEZET” M.Ł. CHWALISZ SPÓŁKA JAWNA2020-02-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-03-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat SZAMOTULSKI gmina OBRZYCKO miejscowość OBRZYCKO2002-03-29 do dziś
2. Adresmiejscowość OBRZYCKO ulica UL. SZAMOTULSKA nr domu 9A kod pocztowy 64-520 poczta OBRZYCKO kraj POLSKA 2018-08-07 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejTEZET-OBRZYCKO@NEOSTRADA.PL2013-09-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki131.12.2001 R. 12.02.2002 R. ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI2002-03-29 do dziś
201.01.2013R.2013-09-23 do dziś
302.12.2019R. I 03.12.2019R. - PRZYJĘTO NOWY TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2020-02-19 do dziś
4ZMIANA CAŁEGO TEKSTU UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘCIE NOWEGO BRZMIENIA UMOWY SPÓŁKI - ZGODNIE Z §6 UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW NR 2020/06/01 Z DNIA 09.06.2020R. ORAZ §6 UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW NR 2020/06/02 Z DNIA 10.06.2020R.2020-09-01 do dziś
5ZMIANA CAŁEGO TEKSTU UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘCIE NOWEGO BRZMIENIA UMOWY SPÓŁKI - ZGODNIE Z §6 UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW NR 2020/11/01 Z DNIA 27.11.2020R. ORAZ §6 UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW NR 2020/11/02 Z DNIA 30.11.2020R.2021-01-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-03-29 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-03-29 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleW TRYBIE ART. 26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH2002-03-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA H.T. DZIURLEJA „TEZET” SPÓŁKA CYWILNA2002-03-29 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-03-29 do dziś
3. Numer w rejestrze330/26/012002-03-29 do dziś
5. Numer REGON0048574602002-03-29 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHWALISZ2020-02-19 do dziś
2. ImionaMARLENA2020-02-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2020-02-19 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2020-02-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHWALISZ2021-01-26 do dziś
2. ImionaŻANETA2021-01-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-01-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-01-26 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-01-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-01-26 do dziś
3
4. Numer KRSTAK2002-03-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-03-29 do dziś
4
4. Numer KRSTAK2002-03-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-03-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-29 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-03-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2002-03-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHWALISZ2021-01-26 do dziś
2. ImionaŻANETA2021-01-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHWALISZ2020-02-19 do dziś
2. ImionaMARLENA2020-02-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-19 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2018-08-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 31 Z TYNKOWANIE2018-08-07 do dziś
243 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2018-08-07 do dziś
343 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2018-08-07 do dziś
443 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2018-08-07 do dziś
543 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2018-08-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-05-21 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-05-21 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-16 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-16 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-16 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów