„ASTUR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31
Numer KRS: 0000101072
Numer REGON: 430065720
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-04-05
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2020-10-03
Sygnatura akt[RDF/248758/20/917]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-04-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ASTUR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-04-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W LUBLINIE XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze 25352002-04-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-04-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat M. LUBLIN gmina M. LUBLIN miejscowość LUBLIN2002-04-05 do dziś
2. Adresulica P. GOJAWICZYŃSKIEJ nr domu 9 nr lokalu A miejscowość LUBLIN kod pocztowy 20-827 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2002-04-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziału„ASTUR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LUBLINIE ODDZIAŁ W WARSZAWIE2002-04-05 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE miejscowość WARSZAWA2002-04-05 do dziś
3. Adresulica POLNA nr domu 10 nr lokalu 14 kod pocztowy 00-625 poczta WARSZAWA 1 2002-04-05 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.11.1991 R. -NOTARIUSZ JANUSZ FLORKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, REP. A NR 5172/91 27.02.2002 R. -NOTARIUSZ LEOPOLD RYMARZ, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, REP. A NR 590/2002 -PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY.2002-04-05 do dziś
216.06.2010 R., NOTARIUSZ JANUSZ FLORKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, REP. A NR 3874/2010 ZMIENIONO § 7.1 UMOWY SPÓŁKI. 17.06.2010 R., NOTARIUSZ JANUSZ FLORKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, REP. A 3902/2010 ZMIENIONO § 7.1 UMOWY SPÓŁKI.2010-06-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-04-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-04-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŹNIAK2002-04-05 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA IZABELA2002-04-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 160 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80.000 ZŁ2002-04-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2002-04-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego80.000,00 PLN2002-04-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-04-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2002-04-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŹNIAK2002-04-05 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA IZABELA2002-04-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-04-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-04-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoWOŹNIAK2002-04-05 do dziś
2. ImionaWIESŁAW2002-04-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-04-05 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2002-04-05 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2010-06-25 do dziś
247 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2010-06-25 do dziś
349 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2010-06-25 do dziś
455 ZAKWATEROWANIE2010-06-25 do dziś
568 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2010-06-25 do dziś
679 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2010-06-25 do dziś
782 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2010-06-25 do dziś
885 EDUKACJA2010-06-25 do dziś
986 OPIEKA ZDROWOTNA2010-06-25 do dziś
1093 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2010-06-25 do dziś
1156 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2010-06-25 do dziś
1277 WYNAJEM I DZIERŻAWA2010-06-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2002 R., 2003 R. data złożenia 04.02.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2002 R., 2003 R.2005-02-25 do dziś
2data złożenia 22.09.2010 okres 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2010-11-30 do dziś
3data złożenia 22.09.2010 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2010-11-30 do dziś
4data złożenia 22.09.2010 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2010-11-30 do dziś
5data złożenia 22.09.2010 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2010-11-30 do dziś
6data złożenia 22.09.2010 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-11-30 do dziś
7data złożenia 22.09.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-11-30 do dziś
8data złożenia 12.11.2012 okres 2010 R.2012-11-20 do dziś
9data złożenia 12.11.2012 okres 2011 R.2012-11-20 do dziś
10data złożenia 10.04.2018 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-04-10 do dziś
11data złożenia 11.04.2018 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-04-11 do dziś
12data złożenia 11.04.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-04-11 do dziś
13data złożenia 11.04.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-04-11 do dziś
14data złożenia 11.04.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-11 do dziś
15data złożenia 26.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-26 do dziś
16data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
17data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2004 R. -31.12.2004 R.2010-11-30 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2010-11-30 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2010-11-30 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2010-11-30 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-11-30 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-11-30 do dziś
72010 R.2012-11-20 do dziś
82011 R.2012-11-20 do dziś
9OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-04-10 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-04-11 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-04-11 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-04-11 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-11 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-26 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2002 R., 2003 R.2005-02-25 do dziś
201.01.2004 R. -31.12.2004 R.2010-11-30 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2010-11-30 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2010-11-30 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2010-11-30 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-11-30 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-11-30 do dziś
82010 R.2012-11-20 do dziś
92011 R.2012-11-20 do dziś
10OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-04-10 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-04-11 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-04-11 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-04-11 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów