FIRMA HANDLOWA „MIX” ANDRZEJ SULISZ - SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000100959
Numer REGON: 850516180
Numer NIP: 8721801214
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-03-21
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2023-01-20
Sygnatura akt[RDF/466005/23/482]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-03-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „MIX” ANDRZEJ SULISZ -SPÓŁKA JAWNA2008-10-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-03-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat DĘBICKI gmina DĘBICA miejscowość DĘBICA2002-03-21 do dziś
2. Adresulica RZESZOWSKA nr domu 16 miejscowość DĘBICA kod pocztowy 39-200 poczta DĘBICA kraj POLSKA 2002-03-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ -28.12.1997 R. 2. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW -24.12.2001 R. 3. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ -24.12.2001 R.2002-03-21 do dziś
219.06.2006 R. ZMIANA PAR. 42006-07-07 do dziś
3ANEKSEM Z DNIA 15.02.2007 R. WSPÓLNICY ZMIENILI PAR. 5 UMOWY SPÓŁKI2007-03-02 do dziś
425.08.2008 R. WSPÓLNICY ZMIENILI PAR. 6 UMOWY SPÓŁKI 29.08.2008 R. WSPÓLNICY ZMIENILI PAR. 1 I PAR. 7 UMOWY SPÓŁKI2008-10-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-03-21 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-03-21 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 24.12.2001 R. PRZEKSZTAŁCENIE NA PODSTAWIE ART. 26 PAR. 4. K.S.H.2002-03-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA MIX SPÓŁKA CYWILNA2002-03-21 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-03-21 do dziś
3. Numer w rejestrze6645/97/982002-03-21 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrURZĄD MIASTA DĘBICA2002-03-21 do dziś
5. Numer REGON8505161802002-03-21 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSULISZ2008-10-31 do dziś
2. ImionaRENATA IRENA2008-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-10-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2008-10-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSULISZ2002-03-21 do dziś
2. ImionaANDRZEJ ROBERT2002-03-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-21 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-03-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-03-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-21 do dziś
3
4. Numer KRSTAK2002-03-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-03-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-21 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-03-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWIONY JEST JEDNOOSOBOWO ANDRZEJ SULISZ.2022-07-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSULISZ2002-03-21 do dziś
2. ImionaANDRZEJ ROBERT2002-03-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-21 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2022-12-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2022-12-21 do dziś
249 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2022-12-21 do dziś
343 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2022-12-21 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2022-12-21 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2022-12-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-17 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-20 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 01.12.20202023-01-19 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-01-19 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-01-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów