FIRMA HANDLOWA JAKUBOWSCY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000100938
Numer REGON: 590045008
Numer NIP: 7680003336
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-04-08
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2022-10-05
Sygnatura akt[RDF/436376/22/510]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-04-08 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 590045008 NIP 76800033362011-03-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA JAKUBOWSCY SPÓŁKA JAWNA2020-06-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-04-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat OPOCZYŃSKI gmina OPOCZNO miejscowość OPOCZNO2002-04-08 do dziś
2. Adresmiejscowość OPOCZNO ulica PIOTRKOWSKA nr domu 197 kod pocztowy 26-300 poczta OPOCZNO kraj POLSKA 2011-03-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 28.02.1992 R. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 16.10.2001 R., ZMIENIONA W ZAKRESIE PARAGRAFÓW: 6, 7 ANEKSEM Z DNIA 26.02.2002 R.2002-04-08 do dziś
2ANEKSEM NR 2 Z DNIA 10.01.2004 ROKU ZMIENIONO § 6 UMOWY2004-01-27 do dziś
320.11.2010 R. -ZMIENIONO § 2, § 6 26.02.2011 R. -ZMIENIONO § 22011-03-16 do dziś
4ANEKS NR 5 DO UMOWY SPÓŁKI SPORZĄDZONY DNIA 31.12.2011 R. -DODANO § 18 ANEKS NR 6 DO UMOWY SPÓŁKI SPORZADZONY DNIA 02.02.2012 R. -ZMIANA § 2 UMOWY -ZMIANA § 6 UMOWY POPRZEZ DODANIE PKT 11 I PKT 12 -ZMIANA § 9 I § 10 UMOWY SPÓŁKI2012-02-20 do dziś
5ANEKSEM NR 7 Z DNIA 20.02.2012 R. ZMIENIONO TREŚĆ § 11 UMOWY SPÓŁKI.2012-10-02 do dziś
6ANEKS NR 8 Z DNIA 28.12.2012 R. -ZMIANIE ULEGŁ § 5, 6, 9 UMOWY SPÓŁKI -USUNIĘTO Z UMOWY SPÓŁKI § 13 I 182013-03-15 do dziś
7ANEKS NR 9 DO UMOWY SPÓŁKI Z DNIA 29.04.2013 R.- ZMIANA § 12, 16; DODANIE § 19. ANEKS NR 10 DO UMOWY SPÓŁKI Z DNIA 30.04.2013 R.- ZMIANA § 11.2013-12-30 do dziś
830.12.2014 R. ZMIANA §11. 31.12.2015 R. ZMIANA §7 ORAZ §11. 31.12.2015 R. ZMIANA §6; §7 ORAZ § 11. 07.05.2018 R. ZMIANA §6.2018-10-09 do dziś
901.01.2020R. ANEKS NR 15 DO UMOWY SPÓŁKI -ZMIANA BRZMIENIA § 11 01.05.2020R. ANEKS NR 16 DO UMOWY SPÓŁKI -ZMIANA BRZMIENIA § 2 I § 62020-06-26 do dziś
10DNIA 31.03.2021 R., ZMIANA §11 UMOWY SPÓŁKI; DNIA 01.04.2021 R., ZMIANA §6, §7, §9, §10, §11, §12 UMOWY SPÓŁKI2021-05-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-04-08 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-04-08 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale16.10.2001 R. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ W TRYBIE ART. 26 PAR. 4 KSH PRZEZ ALINĘ JAKUBOWSKĄ I JANA JÓŹWIKA -WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ FIRMA HANDLOWA „JAX” /NUMER REGON 590045008/ WPISANYCH DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POD NUMERAMI: 4721, 4720.2002-04-08 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAKUBOWSKA2021-05-12 do dziś
2. ImionaDOMINIKA MAGDALENA2021-05-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2021-05-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAKUBOWSKI2021-05-12 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW WACŁAW2021-05-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-05-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2021-05-12 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2021-05-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-05-12 do dziś
3
4. Numer KRSTAK2002-04-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-04-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2002-04-08 do dziś
4
4. Numer KRSTAK2002-04-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-04-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-04-08 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-04-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI I SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ WOLI JEST JAROSŁAW JAKUBOWSKI2021-05-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAKUBOWSKI2021-05-12 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW WACŁAW2021-05-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-12 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2020-08-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2018-10-09 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-08-13 do dziś
325 73 Z PRODUKCJA NARZĘDZI2018-10-09 do dziś
447 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2018-10-09 do dziś
543 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2018-10-09 do dziś
633 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2018-10-09 do dziś
728 24 Z PRODUKCJA NARZĘDZI RĘCZNYCH MECHANICZNYCH2018-10-09 do dziś
847 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-05-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.04.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-06-27 do dziś
2data złożenia 03.04.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-06-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-06-27 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-06-27 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-29 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-29 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-13 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów