FIRMA HANDLOWA „ALICJA” DZIERGAS, STUSEK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000100793
Numer REGON: 070563527
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-03-21
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2023-06-01
Sygnatura akt[RDF/492926/23/24]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-03-21 do dziś
2. Numer REGON\NIP0705635272003-01-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „ALICJA” DZIERGAS, STUSEK SPÓŁKA JAWNA2003-03-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-03-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CIESZYŃSKI gmina SKOCZÓW miejscowość SKOCZÓW2002-03-21 do dziś
2. Adresulica RYNEK nr domu 12 kod pocztowy 43-430 poczta SKOCZÓW 2003-01-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 14.04.1995 R., UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW NR 1/2001 O PRZEKSZTAŁCENIU W SPÓŁKĘ JAWNĄ Z DNIA 21.12.2001 R.2002-03-21 do dziś
211-12-2002 R. PAR. 1, 42003-01-16 do dziś
312.01.2010 ROKU -ZMIENIONO § 5, UCHWALONO NOWY TEKST UMOWY SPÓŁKI2010-02-11 do dziś
429.12.2016 R. - W § 6 DODANO USTĘPY 4 I 52017-03-07 do dziś
58.02.2017 R., - PRZYJĘTO NOWY TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2017-05-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-03-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTUSEK2017-05-09 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW LUDWIK2017-05-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-05-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-05-09 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2017-05-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-05-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTUSEK2002-03-21 do dziś
2. ImionaALICJA MARIA2002-03-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-21 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-03-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2002-03-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2002-03-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-21 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIERGAS2002-03-21 do dziś
2. ImionaANIELA2002-03-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-21 do dziś
4. Numer KRSNIE2002-03-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2002-03-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2004-05-10 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-03-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1.W SPRAWACH NIE PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁEGO ZARZĄDU KAŻDY WSPÓLNIK MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO. 2. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ WSZYSCY WSPÓLNICY ŁĄCZNIE.2002-03-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIERGAS2002-03-21 do dziś
2. ImionaANIELA2002-03-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTUSEK2002-03-21 do dziś
2. ImionaALICJA MARIA2002-03-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-21 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTUSEK2017-05-09 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW LUDWIK2017-05-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-09 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2010-02-11 do dziś
273 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2010-02-11 do dziś
347 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-02-11 do dziś
463 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-02-11 do dziś
547 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-02-11 do dziś
647 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-02-11 do dziś
773 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2010-02-11 do dziś
873 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2010-02-11 do dziś
947 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-05-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.05.2007 okres 2006 ROK2007-06-14 do dziś
2data złożenia 06.05.2009 okres 2008 ROK2009-05-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12006 ROK2007-06-14 do dziś
22008 ROK2009-05-14 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192002-03-21 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-27 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów