FIRMA HANDLOWA „MONA” SPÓŁKA JAWNA A. GROBEREK J. NOWAK W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000100556
Numer REGON: 470801049
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-03-20
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2022-09-09
Sygnatura akt[RDF/419523/22/466]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-03-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „MONA” SPÓŁKA JAWNA A. GROBEREK J. NOWAK W LIKWIDACJI2014-03-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-03-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2002-03-20 do dziś
2. Adresulica PABIANICKA nr domu 119/131 miejscowość ŁÓDŹ kod pocztowy 93-490 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2002-03-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki12.11.1993 R. UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ 20.12.2001 R. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ2002-03-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-03-20 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-03-20 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ W TRYBIE ART. 26 PAR. 4 K.S.H.2002-03-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA „MONA” A. GROBEREK J. NOWAK S.C.2002-03-20 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-03-20 do dziś
3. Numer w rejestrze46405, 464062002-03-20 do dziś
5. Numer REGON4708010492002-03-20 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGROBEREK2002-03-20 do dziś
2. ImionaANDRZEJ ZBIGNIEW2002-03-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-20 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-03-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-03-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK2002-03-20 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2002-03-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-20 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-03-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-03-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-20 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 41 SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH2002-03-20 do dziś
251 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2002-03-20 do dziś
352 41 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH2002-03-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-10 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-09-09 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacje o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 31.12.2013 R.,2014-03-10 do dziś
3. Sposób reprezentacji spółki przez likwidatorówREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA2014-03-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGROBEREK2014-03-10 do dziś
2. ImionaANDRZEJ ZBIGNIEW2014-03-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-03-10 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 31.12.2013 R.,2014-03-10 do dziś
2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2014-03-10 do dziś
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów