SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „MŁODA RODZINA”

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000100364
Numer REGON: 001277666
Numer NIP: 8761674147
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-03-20
Ostatni wpis Nr wpisu39Data dokonania wpisu2022-09-14
Sygnatura akt[TO.VII NS-REJ.KRS/7551/22/16]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-03-20 do dziś
2. Numer REGON\NIP0012776662002-03-20 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „MŁODA RODZINA”2002-03-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W TORUNIU V WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze 4052002-03-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-03-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. GRUDZIĄDZ gmina M. GRUDZIĄDZ miejscowość GRUDZIĄDZ2002-03-20 do dziś
2. Adresulica SIKORSKIEGO nr domu 38 kod pocztowy 86-300 poczta GRUDZIĄDZ 2002-03-20 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejMLODARODZINA@WP.PL2015-01-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu104.11.1997 R. UCHWALENIE PIERWSZEGO STATUTU SPÓŁDZIELNI 19.01.2002 R. UCHWALENIE NOWEGO STATUTU SPÓŁDZIELNI2002-03-20 do dziś
206.12.2003 R. DO § 10 UST. 1 DODAJE SIĘ PKT 8 1 W § 19 UST. 4 W § 21 PO § 22 DODAJE SIĘ § 22 1 W § 23 UST. 2 DO § 23, PO UST. 2 DODAJE SIĘ UST. 2 1 PO § 24 DODAJE SIĘ § 24 1 PO § 33 DODAJE SIĘ UST. 5 PO § 33 DODAJE SIĘ UST. 6 DO § 33 DODAJE SIĘ § 33 1 W § 34 PO § 34 DODAJE SIĘ § 34 1 DODAJE SIĘ § 34 2 DODAJE SIĘ § 34 3 DO § 38 UST. 1 DODAJE SIĘ PKT 3 I 4 DO § 50 UST. 1 DODAJE SIĘ PKT 3 I 4 W § 74 UST. 1 SKREŚLA SIĘ PKT 122004-01-14 do dziś
310.06.2006 R. ZMIENIONO: § 5 UST. 1, § 7, § 8 UST. 2, § 8 UST. 3, § 10 UST. 5, § 10 UST. 7, § 10 UST. 12, § 10 UST. 14, § 14, § 15, § 16, § 18, § 20 UST. 2, 4, § 20 UST. 3, § 21 UST. 4, 5, § 22 ZE ZNACZKIEM 1, § 23 UST. 2 PKT 5, § 27 UST. 1, § 28 UST. 1, § 51 UST. 1 PKT 1, § 51 UST. 1 PKT 3, § 55 UST. 7, § 65, § 73, § 80 UST. 2; DODANO: § 8 ZE ZNACZKIEM 1; SKREŚLONO: § 33 UST. 4, § 34 UST. 1 PKT 1, § 35,2006-06-30 do dziś
417.11.2007 R.; ZMIENIONO: § 10 UST. 1 PKT 4, § 16 UST. 1, 4-6, 10, § 20 UST. 1-4, § 23, § 24 UST. 2 LIT. A, § 29 UST. 1, 2, 4, § 33 UST. 1, 5, § 38 UST. 1 PKT 1, 2, § 38 UST. 2, § 39 PKT 3, § 50 UST. 1 PKT 1, 2, § 50 UST. 2, § 51 UST. 2, § 61 UST. 13, § 62 UST. 5, § 63 UST. 1, 2, § 69 UST. 1, § 71, § 74 UST. 1 PKT 15, 18, § 80 UST. 1, § 84 UST. 1, DODANO: § 11 PKT 2 (1), § 14 (1), § 20 UST. 5-9, § 63 UST. 3-6, § 72 PKT 4, § 77 UST. 3, USUNIĘTO: § 7 UST. 1 PKT 1 B, § 10 UST. 1 PKT 5, 7, 8 (1), § 21 UST. 5, § 22 (1), § 24 (1), § 33 (1), § 34, § 34 (1), § 34 (2), § 34 (3), § 38 UST. 1 PKT 3, 4, § 47 UST. 3, 4, § 48, § 50 UST. 1 PKT 3, 4, § 51 UST. 1 PKT 1, § 53 UST. 1 PKT 3, § 62 UST. 6,;2008-06-25 do dziś
509.06.2018 R. - ZMIANA: §4, § 7, § 8 ZE ZN. 1, § 10, § 19, § 22, § 24, § 27, § 28, § 29, § 30, § 33 UST. 1, § 36, § 37, § 39, § 40, § 41, § 43, § 60, § 61 PKT 5, § 62 UST 3 PKT 2. - DODANIE: § 4 PKT 5, § 4 PKT 6, § 7A, § 7B, § 7C, § 19 ZE ZN. 1, § 29A, § 29B, § 30A, § 30B, § 30C, § 30D, § 32A, § 32B, § 32C, § 32D, § 32E, § 32F, § 32G, § 32H, § 32I, § 36A, § 41A, § 60 UST. 5. SKREŚLENIE: § 5, § 6, § 8, § 9, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 21, § 25, § 31, §32, § 38 UST. 2, § 44 UST. 1, § 61 PKT 8, § 65 UST. 4 ZDANIE DRUGIE, § 65 UST. 4 ZDANIE TRZECIE.2018-08-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-03-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-03-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU WYBORU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH OSÓB OŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK). JEŻELI ZOSTANIE WYBRANY ZARZĄD JEDNOOSOBOWY OŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU (PREZES)WRAZ Z PEŁNOMOCNIEKIEM UPOWAŻNIONYM PRZEZ ZARZĄD (PREZESA). OŚWIADCZENIE WOLI MOGĄ SKŁADAĆ RÓWNIEŻ DWAJ PEŁNOMOCNICY UPOWAŻNIENI PRZEZ ZARZĄD.2008-09-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoDZIECIUCH2020-06-19 do dziś
2. ImionaEWA MAŁGORZATA2020-06-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-06-19 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-06-19 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-06-19 do dziś
21. NazwiskoBAGNIEWSKA2007-11-21 do dziś
2. ImionaHANNA ELŻBIETA2007-11-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-11-21 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-06-19 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-11-21 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-03-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAWIERACZ2022-09-14 do dziś
2. ImionaMICHAŁ TOMASZ2022-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHECHŁA2022-09-14 do dziś
2. ImionaANDRZEJ HENRYK2022-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-14 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIELIŃSKA2019-09-09 do dziś
2. ImionaEWA2019-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-09 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZEPANOWSKA2022-09-14 do dziś
2. ImionaEWA GRAŻYNA2022-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-14 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRACZYK2022-09-14 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA MARZENA2022-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-14 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2002-03-20 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2018-08-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-08-10 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-08-10 do dziś
368 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2018-08-10 do dziś
441 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2018-08-10 do dziś
541 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2018-08-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 26.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-07-07 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R. data złożenia 02.09.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-10-14 do dziś
3data złożenia 30.09.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-10-24 do dziś
4data złożenia 14.07.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-07-28 do dziś
5data złożenia 04.08.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-17 do dziś
6data złożenia 30.06.2011 okres 01.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-21 do dziś
7data złożenia 25.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-28 do dziś
8data złożenia 22.08.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-10-14 do dziś
9data złożenia 16.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
10data złożenia 01.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-14 do dziś
11data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-24 do dziś
12data złożenia 19.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-28 do dziś
13data złożenia 14.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-14 do dziś
14data złożenia 02.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
15data złożenia 14.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-14 do dziś
16data złożenia 31.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-31 do dziś
17data złożenia 09.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-10-24 do dziś
201.01.2008-31.12.20082009-07-28 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-17 do dziś
401.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-21 do dziś
501.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-28 do dziś
601.01.2012-31.12.20122013-10-14 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-14 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-24 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-28 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-14 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-31 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-10-14 do dziś
201.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-10-24 do dziś
301.01.2008-31.12.20082009-07-28 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-17 do dziś
501.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-21 do dziś
601.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-28 do dziś
701.01.2012-31.12.20122013-10-14 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-14 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-24 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-28 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-14 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-09 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów