EURO-GROUP EWA WESOŁOWSKA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000100024
Numer REGON: 910185311
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-03-18
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2023-01-09
Sygnatura akt[RDF/464826/23/960]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-03-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEURO-GROUP EWA WESOŁOWSKA SPÓŁKA JAWNA2017-11-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-03-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat WŁOCŁAWEK gmina WŁOCŁAWEK miejscowość WŁOCŁAWEK2021-09-20 do dziś
2. Adresmiejscowość WŁOCŁAWEK ulica UL. JOWISZOWA nr domu 20 kod pocztowy 87-800 poczta WŁOCŁAWEK kraj POLSKA 2021-09-20 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejEURO17@WP.PL2021-09-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki110.12.2001 R.2002-03-18 do dziś
201-12-2007 R.2008-03-07 do dziś
329.05.2016 R. UCHYLENIE W CAŁOŚCI DOTYCHCZASOWEJ UMOWY SPÓŁKI, PRZYJĘTO NOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI2016-07-13 do dziś
426.05.2017 R., UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ UMOWĘ I PRZYJĘTO NOWĄ TREŚĆ UMOWY; 26.06.2017 R., ZMIENIONO TREŚĆ § 4 UMOWY SPÓŁKI2017-11-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-03-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWESOŁOWSKA2017-11-16 do dziś
2. ImionaEWA BARBARA2017-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2017-11-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWESOŁOWSKA2017-11-16 do dziś
2. ImionaINGA DOMINIKA2017-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2017-11-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?TAK2017-11-16 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWESOŁOWSKA2017-11-16 do dziś
2. ImionaWERONIKA IDA2017-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2017-11-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?TAK2017-11-16 do dziś
4
4. Numer KRSNIE2002-03-18 do dziś
5
4. Numer KRSTAK2002-03-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-03-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-18 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-03-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ2002-03-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWESOŁOWSKA2017-11-16 do dziś
2. ImionaEWA BARBARA2017-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy181 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2016-07-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy181 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2016-07-13 do dziś
281 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2016-07-13 do dziś
381 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2016-07-13 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-07-13 do dziś
585 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2016-07-13 do dziś
647 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2016-07-13 do dziś
774 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-07-13 do dziś
874 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2016-07-13 do dziś
974 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2017-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-28 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-07 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-01-05 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-01-06 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-01-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów