FIRMA HANDLOWA RAMOTOWSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000099815
Numer REGON: 450721923
Numer NIP: 7210001280
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-03-14
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2022-06-30
Sygnatura akt[RDF/397363/22/569]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-03-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA RAMOTOWSKI SPÓŁKA JAWNA2002-03-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-03-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat KOLNEŃSKI gmina KOLNO miejscowość KOLNO2002-03-14 do dziś
2. Adresulica WOJSKA POLSKIEGO nr domu 46 miejscowość KOLNO kod pocztowy 18-500 poczta KOLNO kraj POLSKA 2002-03-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki102.01.1977 R. UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ2002-03-14 do dziś
220.06.2006 R. ZMIENIONO § 42006-08-28 do dziś
324.04.2007 R. ZMIENIONO § 42007-08-07 do dziś
424.03.2009 R. ZMIENIONO § 42009-05-28 do dziś
516.01.2013 R. DODANO § 1A, ZMIENIONO § 4 UST. 22013-01-25 do dziś
610.09.2013 R. ZMIENIONO § 1A2013-10-25 do dziś
701.04.2015 R. ZMIENIONO § 1A, § 12, UCHWALONO TEKST JEDNOLITY2015-04-24 do dziś
830.04.2015 R. ZMIENIONO § 1A, § 122015-05-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-03-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAMOTOWSKA2015-04-24 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2015-04-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-04-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-01-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2020-01-21 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2020-01-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-04-24 do dziś
2
4. Numer KRSTAK2002-03-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-03-14 do dziś
3
4. Numer KRSTAK2002-03-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-03-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-14 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAMOTOWSKI2002-03-14 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2002-03-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-14 do dziś
4. Numer KRSNIE2002-03-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-01-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-14 do dziś
TAK2020-01-21 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2020-01-21 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-03-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2002-03-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAMOTOWSKI2002-03-14 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2002-03-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAMOTOWSKA2015-04-24 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2015-04-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-04-24 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-05-28 do dziś
255 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2009-05-28 do dziś
345 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-05-28 do dziś
477 31 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH2009-05-28 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-05-28 do dziś
601 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ2009-05-28 do dziś
733 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2009-05-28 do dziś
866 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2009-05-28 do dziś
946 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2019-12-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 05.10.20052005-10-10 do dziś
2data złożenia 03.08.2006 okres 2005 ROK2006-08-28 do dziś
3data złożenia 22.06.2007 okres 2006 ROK2007-08-07 do dziś
4data złożenia 30.05.2008 okres 2007 ROK2008-06-16 do dziś
5data złożenia 15.05.2009 okres 2008 ROK2009-05-28 do dziś
6data złożenia 11.06.2010 okres 2009 ROK2010-06-16 do dziś
7data złożenia 22.07.2011 okres 2010 ROK2011-07-26 do dziś
8data złożenia 15.05.2012 okres 2011 ROK2012-05-29 do dziś
9data złożenia 10.06.2013 okres 2012 ROK2013-06-21 do dziś
10data złożenia 20.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-29 do dziś
11data złożenia 17.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-24 do dziś
12data złożenia 04.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
13data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-21 do dziś
14data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
15data złożenia 14.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-14 do dziś
16data złożenia 24.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
17data złożenia 29.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
18data złożenia 30.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 ROK2006-08-28 do dziś
22006 ROK2007-08-07 do dziś
32007 ROK2008-06-16 do dziś
42008 ROK2009-05-28 do dziś
52009 ROK2010-06-16 do dziś
62010 ROK2011-07-26 do dziś
72011 ROK2012-05-29 do dziś
82012 ROK2013-06-21 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-29 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-24 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-21 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów