„ASTIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-22 godz. 12:01:12
Numer KRS: 0000099794
Numer REGON: 017467510
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-05-20
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2003-04-22
Sygnatura akt[WA.XIX NS-REJ.KRS/4119/3/324]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-05-20 do dziś
2. Numer REGON\NIP0174675102002-05-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ASTIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPWIEDZIALNOŚCIĄ2002-05-20 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 238182002-05-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-05-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA-CENTRUM miejscowość WARSZAWA2002-05-20 do dziś
2. Adresulica WSPÓLNA nr domu 62 miejscowość WARSZAWA kod pocztowy 00-684 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2002-05-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki104.10.1990 R. PRZED NOTARIUSZEM PIOTREM SOROKO W PAŃSTWOWYM BIURZE NOTARIALNYM NR REPERTORIUM A -III 21719/90 2. 30.01.2002 R. PRZED NOTARIUSZEM PIOTREM JANUS Z KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL. ŚW. BARBARY W WARSZAWIE NR REPERTORIUM A NR 219/2002 -ZMIANA UMOWY SPÓŁKI W CAŁOŚCI PAR. OD 1 DO 18 UMOWY2002-05-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-05-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-05-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKIM2003-04-22 do dziś
2. ImionaHYUNG CHUL2003-04-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 10 UDZIAŁÓW O CAŁKOWITEJ WARTOŚCI 1000 PLN2003-04-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2003-04-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego1000,00 PLN2002-05-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-05-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM2002-05-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKIM2003-04-22 do dziś
2. ImionaHYUNG CHUL2003-04-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-04-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-04-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy172 10 Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2002-05-20 do dziś
250 10 A SPRZEDAŻ HURTOWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH2002-05-20 do dziś
350 10 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW MECHANICZNYCH2002-05-20 do dziś
430 02 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I INNYCH URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI2002-05-20 do dziś
545 31 A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI2002-05-20 do dziś
645 31 B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH2002-05-20 do dziś
745 31 D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2002-05-20 do dziś
851 64 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2002-05-20 do dziś
951 70 A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA2002-05-20 do dziś
1051 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2002-05-20 do dziś
1164 20 F TELEWIZJA KABLOWA2002-05-20 do dziś
1272 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2002-05-20 do dziś
1371 33 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2002-05-20 do dziś
1471 34 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2002-05-20 do dziś
1572 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH2002-05-20 do dziś
1672 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH2002-05-20 do dziś
1772 50 Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH2002-05-20 do dziś
1872 60 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ2002-05-20 do dziś
1980 42 Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2002-05-20 do dziś
2064 20 C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA2002-05-20 do dziś
2133 30 Z PRODUKCJA SYSTEMÓW DO STEROWANIA PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI2002-05-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów