„WINIARNIA PIETRASZEK” M.PIETRASZEK, L.PIETRASZEK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-07-11 godz. 00:56:21
Numer KRS: 0000099702
Numer REGON: 220343362
Numer NIP: 5861040452
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-04-10
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2022-03-23
Sygnatura akt[GD.VIII NS-REJ.KRS/5593/22/960]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-04-10 do dziś
2. Numer REGON\NIP1908434262002-04-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„WINIARNIA PIETRASZEK” M.PIETRASZEK, L.PIETRASZEK SPÓŁKA JAWNA2005-01-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-04-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDYNIA gmina M. GDYNIA miejscowość GDYNIA2002-04-10 do dziś
2. Adresmiejscowość GDYNIA ulica UL. LEŚNA nr domu 41 nr lokalu 3 kod pocztowy 81-549 poczta GDYNIA kraj POLSKA 2021-03-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki127.12.20012002-04-10 do dziś
222.11.2004 R., ZMIENIONO 2, 3 I 6 PARAGRAF UMOWY SPÓŁKI;2005-01-06 do dziś
3UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ -TEKST JEDNOLITY Z 29 KWIETNIA 2008 ROKU, ZMIANA PAR.: 1, 6, 7, 10, 11, 12, 14.2008-05-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-04-10 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-04-10 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleW TRYBIE ART. 26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH UCHWAŁĄ Z DNIA 27.12.2001 R. O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ „L&M SKLEP WINIARSKI” M. PIETRASZEK, L. PIETRASZEK ZAREJESTROWANEJ W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W URZĘDZIE MIASTA GDYNI POD NUMEREM 27816.2002-04-10 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
2. ImionaROBERT SYLWESTER2008-05-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-05-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2008-05-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIETRASZEK2002-04-10 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-04-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-04-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-04-10 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIETRASZEK2002-04-10 do dziś
2. ImionaLILIANA HALINA2002-04-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-10 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-04-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-04-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-04-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-04-10 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-04-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2002-04-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIETRASZEK2008-05-12 do dziś
2. ImionaROBERT SYLWESTER2008-05-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-05-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIETRASZEK2002-04-10 do dziś
2. ImionaLILIANA HALINA2002-04-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-10 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH2008-05-12 do dziś
247 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-05-12 do dziś
346 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2008-05-12 do dziś
447 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-05-12 do dziś
556 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2008-05-12 do dziś
656 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2008-05-12 do dziś
785 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2008-05-12 do dziś
846 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH2008-05-12 do dziś
956 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2021-03-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152020-10-29 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-10-29 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-10-29 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-29 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-29 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-18 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-03-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów