WARYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA GRUPA HOLDINGOWA

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000099611
Numer REGON: 012052252
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-03-20
Ostatni wpis Nr wpisu102Data dokonania wpisu2020-10-12
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/47718/20/763]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka akcyjna2002-03-20 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 012052252 NIP 52702060852008-05-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaWARYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA GRUPA HOLDINGOWA2011-02-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY nr w rejestrze 275912002-03-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-03-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-03-22 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. JANA KAZIMIERZA nr domu 3 kod pocztowy 01-248 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-03-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu131.05.1991, INDYWIDUALNA KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A-4300/91 ORAZ REP. A-5016/91; 23.10.2001, KANCELARIA NOTARIALNA ANNA MARSZAŁEK, REP. A-2871/2001 ZMIANY W PAR. 6 I 9 ORAZ SKREŚLA SIĘ PAR. 10; 16.01.2002, KANCELARIA NOTARIALNA JOANNA GIERYSZEWSKA SOBOLAK W WARSZAWIE, REP. A-128/2002, ZMIANY W PAR. 4, 6, 8 ORAZ OD 11 DO 38, WYKREŚLA SIĘ PAR. 30 I 36;2002-03-20 do dziś
223.04.2002 R. REPERTORIUM A NR 3701/2002, BARBARA WRÓBLEWSKA AL. SOLIDARNOŚCI 53 LOK. 24 - DODANO PAR. 8” - UCHWAŁA NR 2 NWZ - ZMIENIONO PAR. 13 UST. 1 - UCHWAŁA NR 3 NWZ.2002-05-24 do dziś
3AKT NOTARIALNY REP. A NR 1953/2003 Z DN.27.02.2003 R. SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ MAGDALENA KOROBOWICZ NOTARIUSZ UL. SOLARIEGO 1, 02-070 WARSZAWA UCHWAŁĄ 4/2003, DOT. ZMIANY W PAR. 13 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI.2003-04-24 do dziś
429.08.2003 R., REP. A NR 6751/2003 KANCELARIA NOTARIALNA MAGDALENA KOROBOWICZ NOTARIUSZ UL. SOLARIEGO 1 WARSZAWA; ZMIANA STATUTU SPÓŁKI BUMAR WARYŃSKI S.A. GRUPA HOLDINGOWA POPRZEZ PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU JENOLITEGO STATUTU; UCHWAŁA NUMER 9/2003 NWZ BUMAR WARYŃSKI S.A. GRUPA HOLDINGOWA2003-10-30 do dziś
524.10.2003 R. REP. A-8362/2003, KANCELARIA NOTARIALNA MAGDALENA KOROBOWICZ, UL. SOLARIEGO 1, 02-070 WARSZAWA, ZMIENIONO PAR. 26 UST. 1 STATUTU;2003-12-30 do dziś
631 MAJA 2004 R., REP. A NR 5655/2004, KANCELARIA NOTARIALNA MAGDALENA KOROBOWICZ, UL. SOLARIEGO 1, 02-070 WARSZAWA, ZMIENIONO: §26 UST. 2 STATUTU.2004-07-01 do dziś
731.08.2004, REP. A 8704/2004, KANCELARIA NOTARIALNA MAGDALENA KOROBOWICZ UL. SOLARIEGO 1, 02-070 WARSZAWA, DODANO W PAR. 30 NOWY USTĘP NR 6.2004-10-13 do dziś
830.05.2007 R., REP. A 6340/2007, NOTARIUSZ MAGDALENA KOROBOWICZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ MAGDALENY KOROBOWICZ, JOANNA DECZKOWSKA NOTARIUSZE S.C. W WARSZAWIE (02-070), UL. SOLARIEGO 4 -ZMIENIONY § 72007-08-02 do dziś
919.06.2009 R., REP. A NR 5829/2009, MAGDALENA KOROBOWICZ NOTARIUSZ W WARSZAWIE -ZMIENIONY § 7 STATUTU2009-09-16 do dziś
1014 STYCZNIA 2011 R., REP A NR 111/2011, PAWEŁ KITANOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA, UL. POLNA 24 M 8, 00-630 WARSZAWA ZMIENIONO: § 1, § 2, § 6, § 7 ZDANIE 1, W § 7 DODANO UST. 2 ZMIENIONO § 9, § 17 UST. 2 PKT 1), § 17 UST. 2 PKT 3), § 17 UST. 2 PKT 4), UCHYLONO § 20 UST. 2. W ZWIĄZKU Z TYM ZMIENIA SIĘ NUMERACJA KOLEJNYCH USTĘPÓW OD 2-6. ZMIENIONO: § 21 UST. 2, § 22 UST. 4, § 23 UST. 2 PKT 2), § 23 UST. 2 PKT 3), § 23 UST. 2 PKT 5)-9) W § 23 UST. 2 DODANO PKT 10)-16) ZMIENIONO § 23 UST. 3, § 24, § 26 UST. 2-3 W § 26 UCHYLONO UST. 4-6 ZMIENIONO § 28 UST. 1, § 32 UST. 3, § 34 UST. 11, § 34 UST. 13-14, § 34 UST. 16, § 34 UST. 19 PKT F) W § 34 UST. 19 DODANO PKT G) ZMIENIONO § 35, § 37 UST. 1 PKT 3 UCHYLONO § 37 UST. 1 PKT 4 ZMIENIONO § 37 UST. 3 PKT 2) W § 37 UST. 3 DODANO PKT 4-5 ZMIENIONO § 38, § 40 § 45 UST. 2 PKT 1) UCHYLONO § 45 UST. 2 PKT 2), W ZWIĄZKU, Z CZYM ZMIENIA SIĘ NUMERACJA KOLEJNEGO USTĘPU 3 NA 2. ZMIENIONO § 45 UST. 3 PKT 2)-6) W § 45 UST. 3 DODANO NOWY PKT 7), W ZWIĄZKU, Z CZYM ZMIENIA SIĘ NUMERACJA KOLEJNYCH USTĘPÓW 8-11. ZMIENIONO § 45 UST. 3 PKT 7) UCHYLONO § 45 UST. 4 PKT 6)-7) ZMIENIONO § 46 ZDANIE DRUGIE § 50 UZUPEŁNIONO O NOWE ZDANIE DRUGIE § 51 UZUPEŁNIONO O DODATKOWY UST. 3 ZMIENIONO § 52 UST. 1 I 22011-01-31 do dziś
11DNIA 15.12.2011 R., REP. A NR 2761/2011 NOTARIUSZ PAWEŁ KITA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. POLNA 24 LOK. 8, ZMIANA § 92011-12-20 do dziś
1230.05.2012 R., REP. A NR 1571/2012 NOTARIUSZ PAWEŁ KITA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIANA § 7 STATUTU SPÓŁKI TEKST JEDNOLITY STATUTU2012-06-18 do dziś
13DNIA 27 CZERWCA 2013 R., REPERTORIUM A NR 1784/2013, NOTARIUSZ PAWEŁ KITA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. POLNA 24 LOKAL 8; ZMIANA § 7 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI2013-09-02 do dziś
14DNIA 3 CZERWCA 2014 R., REPERTORIUM A NR 4820/2014, NOTARIUSZ PAWEŁ KITA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. POLNA 24, LOKAL 8 - UCHYLENIE TREŚCI DOTYCHCZAS OBOWIĄZUJĄCEGO STATUTU SPÓŁKI ORAZ PRZYJĘCIE NOWEJ TREŚCI STATUTU SPÓŁKI.2014-06-24 do dziś
1529.12.2017R., AKT NOTARIALNY REP. A NR 11373/2017, NOTARIUSZ AGNIESZKA SZAŁACHOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE. W §10 DODANO UST. 4,5.; W §11 DODANO UST. 5.; §13 OTRZYMUJE NOWE BRZMIENIE.; PO §13 DODANO NOWY §13(1); §15 UST. 2 OTRZYMUJE NOWE BRZMIENIE.; W §15 DODANO UST. 5,6,7,8,9.; §16 UST. 1 PKT 12 OTRZYMUJE NOWE BRZMIENIE.; W §16 UST. 1 DODANO PKT 15,16,17,18.; §16 UST. 2 OTRZYMUJE NOWE OZNACZENIE JAKO UST.3 ZAŚ UST.2 OTRZYMUJE NOWE BRZMIENIE.; §19 UST.2 OTRZYMUJE NOWE BRZMIENIE ORAZ DODANO UST.3.; §23 UST. 1 OTRZYMUJE NOWE BRZMIENIE.; PO §26 DODANO §26(1); PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI.2018-02-13 do dziś
1626.06.2020 R., REP. A NR 10362/2020, KANCELARIA NOTARIALNA PAWEŁ KITA AGNIESZKA SZAŁACHOWSKA-DARTEYRE S.C., UL. ŚNIADECKICH 17 00-654 W WARSZAWIE. ZMIANA: §11 UST. 5, §13 UST. 1, §15 UST. 5 PKT 7 LIT. C), §16 UST. 2 PKT, 2) DODANO: §24 UST. 42020-10-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-03-20 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?TAK2011-01-31 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?TAK2002-03-20 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-03-20 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleAKT NOTARIALNY REPERTORIUM 4300/91 Z DNIA 31 MAJA 1991 KANCELARIA NOTARIALNA PAWEŁ BŁASZCZAK, WARSZAWA, AKT PRZEKSZTAŁCENIA PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWEGO W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ, MINISTERSTWO PRZEKSZTAŁCEŃ WŁASNOŚCIOWYCH2002-03-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaZAKŁADY KOPAREK I HYDRAULIKI „BUMAR -WARYŃSKI” Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE2002-03-20 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR PRZEDSIĘBIORSTW2002-03-20 do dziś
3. Numer w rejestrze3832002-03-20 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY2002-03-20 do dziś
5. Numer REGON0000320752002-03-20 do dziś
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego9271863, 24 ZŁ2011-12-20 do dziś
4. Wartość nominalna akcji1, 02 ZŁ2011-12-20 do dziś
Podrubryka 1
Aporty
11. Określenie wartości udziałów/akcji objętych za aporty14.422.335,00 PLN2002-03-20 do dziś
2. Kapitał docelowy45.450.310,00 PLN2002-03-20 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji9090022002-03-20 do dziś
4. Wartość nominalna akcji i waluta5,00 PLN2002-03-20 do dziś
5. Kwota wpłacona przed zarejestrowaniem45450310,00 PLN2002-03-20 do dziś
Rubryka 9 - Informacje o emisjach akcji
11. Nazwa serii akcjiA IMIENNE2002-05-24 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii58000002002-03-20 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2002-03-20 do dziś
21. Nazwa serii akcjiB IMIENNE2002-05-24 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii26976402002-03-20 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2002-03-20 do dziś
31. Nazwa serii akcjiC IMIENNE2002-05-24 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii2809462002-03-20 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2002-03-20 do dziś
41. Nazwa serii akcjiD IMIENNE2002-05-24 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii1868272002-03-20 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2002-03-20 do dziś
51. Nazwa serii akcjiE IMIENNE2002-05-24 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii1246492002-03-20 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2002-03-20 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-03-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2011-03-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZAK2018-10-08 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2018-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2018-10-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-10-08 do dziś
24. Numer KRSCZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI CZŁONKA ZARZĄDU NA OKRES NIE DŁUŻSZY NIŻ 3 MIESIĄCE2004-03-10 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAPACKI2007-03-07 do dziś
2. ImionaLECH KAZIMIERZ2007-03-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-03-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2008-12-01 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORKOWSKI2018-10-08 do dziś
2. ImionaBOGDAN STANISŁAW2018-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-10-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-10-08 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-05-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoGIGOL2020-10-12 do dziś
2. ImionaTOMASZ2020-10-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-10-12 do dziś
21. NazwiskoKOŁODZIEJSKI2018-11-22 do dziś
2. ImionaALBERT PAWEŁ2018-11-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-11-22 do dziś
31. NazwiskoZDZIARSKA KRAWCZYK2018-11-22 do dziś
2. ImionaANETA ZOFIA2018-11-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-11-22 do dziś
41. NazwiskoFAJKOWSKI2016-12-19 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2016-12-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-12-19 do dziś
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoCYWIŃSKA2018-10-08 do dziś
2. ImionaBEATA ANNA2018-10-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-10-08 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU2018-10-08 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy166 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2009-09-16 do dziś
268 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2009-09-16 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2009-09-16 do dziś
470 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2009-09-16 do dziś
541 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2009-09-16 do dziś
668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-09-16 do dziś
769 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2012-06-18 do dziś
864 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2012-06-18 do dziś
964 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2012-06-18 do dziś
1068 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-04-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 23.09.2002 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2001 -31.12.2001 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012002-10-10 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 09.09.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 -31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-10-30 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 09.09.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 -31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-10-13 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 19.07.2005 2. okres za jaki złożono opinię 2004 ROK2005-08-30 do dziś
5data złożenia 03.07.2006 okres 2005 ROK2006-09-29 do dziś
6data złożenia 18.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-02 do dziś
7data złożenia 12.10.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-10-19 do dziś
8data złożenia 07.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-21 do dziś
9data złożenia 04.09.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-09-22 do dziś
10data złożenia 15.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-09-16 do dziś
11data złożenia 15.07.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-07-28 do dziś
12data złożenia 14.07.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-07-28 do dziś
13data złożenia 14.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-24 do dziś
14data złożenia 12.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-06-18 do dziś
15data złożenia 12.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-02 do dziś
16data złożenia 13.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-24 do dziś
17data złożenia 07.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-21 do dziś
18data złożenia 22.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
19data złożenia 23.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-12 do dziś
20data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
21data złożenia 11.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-11 do dziś
22data złożenia 11.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-11 do dziś
23data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
24data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
25data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
26data złożenia 09.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
27data złożenia 09.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta12005 ROK2006-09-29 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-02 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-10-19 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-08-21 do dziś
501.01.2007 -31.12.20072008-09-22 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082009-09-16 do dziś
701.01.2009-31.12.20092010-07-28 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-24 do dziś
901.01.2011 -31.12.20112012-06-18 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-09-02 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-24 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-21 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-12 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-11 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
19OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
20OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
21OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2005-08-30 do dziś
22005 ROK2006-09-29 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-02 do dziś
401.01.2006 -31.12.20062007-10-19 do dziś
501.01.2007 -31.12.20072008-08-21 do dziś
601.01.2007 -31.12.20072008-09-22 do dziś
701.01.2008 -31.12.20082009-09-16 do dziś
801.01.2009-31.12.20092010-07-28 do dziś
901.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-24 do dziś
1001.01.2011 -31.12.20112012-06-18 do dziś
1101.01.2012 - 31.12.20122013-09-02 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-24 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-21 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-12 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-11 do dziś
18OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-11 do dziś
19OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
20OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
21OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
22OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
23OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK2005-08-30 do dziś
22005 ROK2006-09-29 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-02 do dziś
401.01.2006 -31.12.20062007-10-19 do dziś
501.01.2007 -31.12.20072008-08-21 do dziś
601.01.2007 -31.12.20072008-09-22 do dziś
701.01.2008 -31.12.20082009-09-16 do dziś
801.01.2009-31.12.20092010-07-28 do dziś
901.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-24 do dziś
1001.01.2011 -31.12.20112012-06-18 do dziś
1101.01.2012 - 31.12.20122013-09-02 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-24 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-21 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-12 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-11 do dziś
18OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-11 do dziś
19OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
20OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
21OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
22OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
23OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów