FIRMA HANDLOWA ELREN ANDRZEJ PIEKUT, KRZYSZTOF KASZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000099578
Numer REGON: 012408424
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-03-14
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2003-12-30
Sygnatura akt[WA.XX NS-REJ.KRS/25673/3/434]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-03-14 do dziś
2. Numer REGON\NIP0124084242002-03-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA ELREN ANDRZEJ PIEKUT, KRZYSZTOF KASZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA2002-03-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-03-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA-BIELANY miejscowość WARSZAWA2002-03-14 do dziś
2. Adresulica ANDERSENA nr domu 7 miejscowość WARSZAWA kod pocztowy 01-893 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2002-03-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki117 GRUDNIA 2001 R. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ2002-03-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-03-14 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-03-14 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleNA PODSTAWIE ART. 26 PAR. 4 K.S.H.2002-03-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA ELREN SPÓŁKA CYWILNA ANDRZEJ PIEKUT, KRZYSZTOF KASZYŃSKI2002-03-14 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-03-14 do dziś
3. Numer w rejestrze41472, 414742002-03-14 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrURZĄD GMINY WARSZAWA BIELANY2002-03-14 do dziś
5. Numer REGON0124084242002-03-14 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIEKUT2002-03-14 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2002-03-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-14 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-03-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-03-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKASZYŃSKI2002-03-14 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ROMAN2002-03-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-14 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-03-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-03-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-14 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-03-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH WSPÓLNIKÓW ŁĄCZNIE2002-03-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIEKUT2002-03-14 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2002-03-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKASZYŃSKI2002-03-14 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ROMAN2002-03-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-14 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2002-03-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ZA 2002 ROK data złożenia 23.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument ZA 2002 ROK2003-12-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów