SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „LOKATOR” W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000099500
Numer REGON: 634350396
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-03-26
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2013-07-01
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/15233/13/740]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-03-26 do dziś
2. Numer REGON\NIP6343503962003-07-11 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „LOKATOR” W LIKWIDACJI2013-07-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-03-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2002-03-26 do dziś
2. Adresulica ŚW. MARCIN nr domu 45 kod pocztowy 61-806 poczta POZNAŃ 2002-03-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu121.01.2001 R.2002-03-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-03-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-03-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PEŁNOMOCNIKIEM.2002-03-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSIKORSKA OBODA2004-02-16 do dziś
2. ImionaJULITA2004-02-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-02-16 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2004-02-16 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-02-16 do dziś
24. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2004-02-16 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-02-16 do dziś
31. NazwiskoWOSZCZAK2002-03-26 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2002-03-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-03-26 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2002-03-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-03-26 do dziś
44. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2002-03-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-03-26 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-03-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALSKI2003-10-30 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2003-10-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaROMAN2003-10-30 do dziś
2. ImionaEWA2003-10-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-10-30 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaLUDZIEJEWSKI2003-10-30 do dziś
2. ImionaLESZEK2003-10-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-10-30 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTACHOWIAK2002-03-26 do dziś
2. ImionaKAROL2002-03-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-26 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOTOCKA2002-03-26 do dziś
2. ImionaJULIA2002-03-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-26 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-03-26 do dziś
270 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI2002-03-26 do dziś
370 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI2002-03-26 do dziś
470 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIE STANOWIĄCYMI JEJ MIENIA LUB MIENIA JEJ CZŁONKÓW2002-03-26 do dziś
570 32 B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI NIE STANOWIĄCYMI JEJ MIENIA LUB MIENIA JEJ CZŁONKÓW2002-03-26 do dziś
692 32 Z DZIAŁALNOŚCI OBIEKTÓW KULTURALNYCH2002-03-26 do dziś
792 62 Z DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ ZE SPORTEM2002-03-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.06.2002- 31.12.2002 R. data złożenia 25.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.06.2002-31.12.2002 R.2003-07-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.06.2002- 31.12.2002 R.2003-07-11 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, 05.07.2012 R. SYGN. AKT PO. VIII NS - REJ. KRS 9462/12/778 3.2013-07-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów